Maisematyölupa - Akaan kaupunki

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, eikä – alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Toimenpiteen luvan tarpeen arvioi ensi kädessä rakennustarkastaja. Esimerkiksi yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa.

Hakemuksen liitteeksi Lupapisteeseen tarvittavat asiakirjat

1. Lupahakemuksen tiedot täytettynä

  • maisematyölupaa hakee se, joka omistaa tai hallitsee aluetta

2. Selvitys siitä, että hakija hallitsee toimenpidealuetta

  • todistetaan jollakin seuraavista asiakirjoista: lainhuutotodistus, kauppakirjajäljennös, vuokrasopimusjäljennös tai muu vastaava asiakirjajäljennös, jäljennöksen tulee olla kahden henkilön oikeaksi todistama
  • jos hakija ei yksin omista toimenpidealuetta, on lisäksi oltava valtakirja muilta osakkailta.

3. Ympäristökartta

  • toimenpidealue kaava-alueella: virallinen ote asemakaavasta
  • toimenpidealue kaava-alueen ulkopuolella: virallinen ote pohjakartasta

4. Hakemuksesta tiedottaminen ja naapurien kuuleminen

Hankkeesta kuullaan naapureita. Hakija voi suorittaa kuulemisen rakennusvalvonnasta saatavalla lomakkeella, muussa tapauksessa viranomainen suorittaa kuulemisen ja perii siitä maksun.

5. Suunnitelmat

Piirustusten tulee olla Suomen Rakentamismääräyskokoelman mukaan laadittuja ja ne taitetaan kokoon A4.