Kaavoituksen vaiheet - Akaan kaupunki

Kaavoituksen vaiheet

Aloite kaavan laatimisesta

Aloitteen alueen kaavoittamisesta voi tehdä maanomistaja, -haltija tai muu kunnan jäsen, yhteisö, yritys, hallintokunta, viranomainen, kaupunginhallitus tai -valtuusto.

Jätä hakemus uuden asemakaavan laatimisesta tai asemakaavan muutoksesta

Asemakaavan muutoksesta perittävä palkkio määräytyy voimassa olevan taksan mukaisesti.
Asemakaavaavan ja tonttijaon muuttamisesta perittävän palkkiotaksan voi avata tästä.

Vuorovaikutus ja osallistuminen kaavoja laadittaessa

Kaavan vireille tulosta tiedotetaan kuulutuksella kaupungin nettisivuilla sekä Akaan Seutu –lehdessä. Yleensä vireille tulosta kuulutetaan samassa yhteydessä, kun asetetaan kaavaa varten laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) julkisesti nähtäville.

Kaavan lähtökohtien ja tavoitteiden pohjalta laaditaan kaavaluonnos, joka asetetaan julkisesti nähtäville ja siitä kuulutetaan Akaan Seutu -lehdessä. Osalliset voivat nähtävillä oloaikana esittää mielipiteensä laadittavana olevasta kaavasta. Pienialaisissa ja vaikutuksiltaan vähäisissä kaavoissa luonnosvaihe voidaan jättää väliin.

Tämän jälkeen laaditaan kaavaehdotus, joka asetetaan julkisesti nähtäville.  Osallisia tiedotetaan lehtikuulutuksella ja tiedotteet lähetetään vieraspaikkakuntalaisille maanomistajille, joiden yhteystiedot ovat kaupungin tiedossa. Osalliset voivat jättää kaavasta kirjallisen muistutuksen nähtävillä oloaikana. Viranomaisille ja keskeisille yhteisöille lähetetään lausuntopyynnöt. Mikäli saatujen lausuntojen ja muistutusten johdosta osoittautuu tarpeelliseksi muuttaa merkittävästi kaavaehdotusta, se asetetaan uudelleen nähtäville.

Kaavoituksen vaiheet on kuvattu yksityiskohtaisesti kaavoituskatsauksessa, joka löytyy oikeasta sivupalkista.

 

 

Kaavan hyväksyminen

1) Kaupunginvaltuusto hyväksyy yleiskaavat ja muut laajuudeltaan merkittävät kaavat (Akaan kaupungin hallintosääntö (KV 31.5.2017) 25 §)

2) Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavat, asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnin, kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelmat (hallintosääntö (KV 31.5.2017) 27 §)

3) Elinvoimalautakunta hyväksyy merkitykseltään vähäiset asemakaavat ja vaiheittaiset asemakaavat (hallintosääntö (KV 31.5.2017) 27 §)

4) Kaava tulee lainvoimaiseksi 30 vuorokauden kuluttua hyväksymispäätöksen julkaisemisesta (kun kaavasta ei ole valitettu)

5) Hyväksymispäätökseen tyytymättömällä on muutoksenhakumahdollisuus valittamalla ensin hallinto-oikeuteen (MRL 188 §, KunL). Myös hallinto-oikeuden päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.