Hinnasto - Akaan kaupunki

Hinnasto

Asemakaavat ja asemakaavan muutokset, tonttijaot sekä poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Jos asemakaava tai kaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu
maanomistajan tai haltijan aloitteesta, on kunnalla oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja
käsittelystä aiheutuneet kustannukset (MRL 59 §).
Asemakaavan muutoksesta perittävä palkkio määräytyy voimassa olevan taksan mukaisesti.
Asemakaavaavan ja tonttijaon muuttamisesta perittävän palkkiotaksan voi avata tästä.

Taksa on jaettu hintaluokkiin asemakaavan ja asemakaavamuutoksen haun osalta.
Lisäksi taksassa on esitetty hinnasto tonttijaon muutokselle, kartta-aineiston toimitukselle,
viranomaisen toimesta tapahtuvalle naapurien tiedottamiselle/kuulemiselle,
todistukselle etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä ja poikkeamispäätökselle,
suunnittelutarveratkaisulle ja vähäiselle poikkeamiselle rakennusluvan yhteydessä.