Strateginen yleiskaava - Akaan kaupunki

Strateginen yleiskaava

Strateginen yleiskaava

Akaan kaupunki on käynnistänyt koko kunnan alueen strategisen yleiskaavan laatimisen. Kaava on päätetty laatia oikeusvaikutteisena. Konsulttina hankkeessa toimii Ramboll Oy .

Akaan strategisen yleiskaavan tavoitteena on luoda suuntaviivat Akaan kaupungin maankäytölle vuoteen 2040 asti. Strategisessa yleiskaavassa konkretisoidaan, miten kehityskuvassa ja muissa suunnitelmissa esitetyt periaatteet viedään käytännön toiminnan tasolle. Lisäksi konkretisoidaan, mitä maankäyttöön, asumiseen ja liikenteeseen liittyviä kysymyksiä kaupungin tulee ratkaista, jotta kunnan kehitystä voidaan ohjata tavoitteiden mukaiseen suuntaan tulevaisuudessa. Kaavatyön tueksi laaditaan riittävät selvitykset. Työn tukena on myös useita aiemmin laadittuja selvityksiä, suunnitelmia ja strategioita.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään yleiskaavan lähtökohtia ja tavoitteita, kuvataan kaavoituksen eteneminen ja kerrotaan, miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun aikana. Suunnitelmaa päivitetään kaavatyön aikana tarpeen mukaan.

Akaan kaupunginhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 31.3.2020 (§96) ja päätti hyväksyä Akaan strategisen yleiskaavan laatimisen vireille sekä päätti asettaa yleiskaavan osallistumis- ja arviontisuunnitelman (OAS) nähtäville. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli julkisesti nähtävillä 22.4  – 25.5.2020 välisen ajan.

Elinvoimalautakunta hyväksyi laaditun yleiskaavaluonnoksen kokouksessaan 26.1.2022 ja päätti asettaa valmisteluvaiheen aineiston:  kaavaluonnoksen ja siihen liittyvän kaavaselostuksen liiteaineistoineen julkisesti nähtäville. Kaavaluonnosaineisto asetettiin nähtäville 9.2 – 14.3.2022 väliseksi ajaksi. Aineistossa olleen virheen vuoksi nähtävillä oloaikaa on jatkettu 21.3.2022 saakka. Korjattu aineisto on päivitetty sivulle.

Asiakirjat ovat nähtävillä Akaan kaupungin nettisivuilla sähköisessä muodossa.