Tietoa tonttijaosta - Akaan kaupunki

Tietoa tonttijaosta

Sitovan ja ohjeellisen tonttijaon ero

Akaan kaupungissa taajamien asemakaava-alueet eroavat toisistaan.
Toijalan asemakaava-alue on sitovan tonttijaon aluetta. Sitova tonttijakoa voidaan hyväksyä asemakaavan yhteydessä tai laaditaan erikseen asemakaavan vahvistumisen jälkeen. Sekä asemakaavan yhteydessä, että erikseen laadittavassa tonttijaossa asemakaavan mukainen kortteli jaetaan tonteiksi. Tonttien lohkominen suoritetaan tonttijakoa noudattaen ja ne suoritetaan kaupungin toimesta.

Viialan sekä Kylmäkosken asemakaava-alueet ovat ohjeellisen tonttijaon aluetta. Rakennuskorttelit on jaettu rakennuspaikoiksi asemakaavalla. Rakennuspaikat lohkotaan asemakaavan mukaisesti. Lohkomisen ohjeellisen tonttijaon alueella suorittaa maanmittauslaitos ja näihin toimituksiin kaupungin puolesta lausunnon antaa kaupunkikehitysjohtaja.

Sitova tonttijako ja sen vaikutus rakentamiseen

Monesti maanomistaja kuulee ensimmäisen kerran maininnan tonttijaosta ollessaan yhteydessä rakennusvalvontaan rakennuslupa-asioissa. Tonttijako on yksi vaihe jolla maarekisterikiinteistö saatetaan rakennuskelpoiseksi tontiksi. Erillisen tonttijaon laatimiseen ja sen lainvoimaiseksi saattamiseen kuluu aikaa useampi kuukausi. Hyväksytyn tonttijaon jälkeen maanomistajan hakee kiinteistötoimitusta esim. tontin lohkomistoimitusta. Kiinteistönmuodostus voidaan suorittaa vain, jos muodostamisen edellytykset on täytetty. Tontti voidaan rekisteröidä kiinteistörekisteriin vasta sitten, kun muodostamisesta tehty päätös on lainvoimainen.

Sitovan tonttijaon vaiheet

Käytäntö on ollut aiemmin pääsääntöisesti se, että tonttijako on laadittu erillisenä asemakaavan vahvistumisen jälkeen. Nykyisin on kuitenkin mahdollista hyväksyä tonttijako tai tonttijaon muutos asemakaavan ja asemakaavamuutoksen yhteydessä.
Ensimmäinen asemakaavan mukainen erillinen tonttijako sekä asemakaavan tai asemakaavamuutoksen yhteydessä hyväksyttävä tonttijako ja tonttijaon muutos laaditaan kaupungin kustannuksella.
Erillinen tonttijako tai tonttijaon muutos laaditaan maanomistajan hakemusta.
Hakemuksen perusteella laaditaan tonttijakokartta, joka toimitetaan maanomistajalle ja rajanaapureille ennakkokuulemista varten. Ennakkokuulemisen jälkeen tonttijako laitetaan yleisesti nähtäville (14 vrk). Jos kellään ei ole huomauttamista tonttijaosta, maanmittausinsinööri tekee hyväksymispäätöksen. Jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta, tonttijako saa lainvoiman valitusajan jälkeen.

Asemakaavasta poikkeava tonttijako

Asemakaavan mukaisesta tonttijaosta voidaan poiketa tietyin edellytyksin. Muutos edellyttää maanomistajan hakemusta ja hakijan esittämän muutoksen edellytyksen tutkitaan tapauskohtaisesti.

Tonttijaosta perittävä maksu

Tonttijaon muutoksen laadinnasta voidaan periä hakijalta siitä aiheutuneet kustannukset (250 e).