Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut - Akaan kaupunki

Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamislupa vai suunnittelutarveratkaisu?

Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa, eikä aluetta saa käyttää kaavan vastaisesti. Vähäisen poikkeamisen kaavasta voi myöntää kunta.

Rakennettaessa asemakaavoittamattomalle alueelle on selvitettävä, onko kyse suunnittelutarvealueesta. Suunnittelutarvealueeseen sisältyvät alueet, jotka vastaavat aiempaa taaja-asutuksen määritelmää. Niihin sisältyy myös rakentaminen, jolla on merkittäviä ympäristövaikutuksia tai josta on odotettavissa suunnittelua edellyttävää yhdyskuntakehitystä tai jolla erityisten ympäristöarvojen tai -haittojen vuoksi on tarpeen suunnitella maankäyttöä. Akaan kaupungin rakennusjärjestyksessä on määritelty Akaan suunnittelutarvealueet.

Poikkeamisluvan tai suunnittelutarveratkaisupäätöksen antaminen on ikään kuin laajennettu rakennuslupamenettely. Rakentamisen erityiset edellytykset harkitaan.

Rakentaminen kaavoittamattomalle alueelle

1) Ennen kuin hankit maata, selvitä viranomaiselta voiko sille rakentaa

2) Suunnittelutarvealueet on määrätty Akaan kaupungin rakennusjärjestyksessä ja osoitettu liitekartalla

3) Akaan rakennusjärjestyksen mukaan kiinteistön on oltava vähintään 5000 m²

Kaavamääräyksestä poikkeaminen

1) Poikkeaminen voidaan myöntää vain erityisestä syystä

2) Kaupunki ei voi päättää rakennusoikeuden lisäämisestä ilman kaavamuutosta

Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi

Akaan kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunta on 1.2.2017 § 6 hyväksynyt käyttöön otettavaksi arviointilomakkeen vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksien muuttamiseen vakituiseen asumiseen. Lomakkeen tarkoituksena on selkeyttää millä perusteilla muutosta voidaan puoltaa.

Yleisiä ohjeita erityisen luvan hakemiseen

1) Hakeminen ja neuvonta tapahtuu Lupapisteessä
Aloita asiointi Lupapisteen nettisivuilla

2) Hakemuksen käsittely alkaa kun kaikki liitteet on toimitettu.

3) Lupa on voimassa kaksi vuotta, ellei päätöksessä toisin mainita

4) Päätöksen tekee elinvoimalautakunta tai viranhaltija riippuen asiasta