Rakentamisen luvat - Akaan kaupunki

Rakentamisen luvat

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan lupatyypit ovat:

Rakennuslupa (MRL 125 §)

Rakennuslupa on oltava lähes kaikessa rakentamisessa. Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen laajentaminen vaatii aina rakennusluvan.

Rakennuslupaa tarvitaan myös esimerkiksi sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen.

Rakennuslupa vaaditaan lisäksi korjaustyöhön, jolla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (mm. kantavien rakenteiden muutokset, märkätilojen rakentaminen ja palo-osastojen muutokset).

Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen.

Rakennustyö on aloitettava 3 vuoden kuluessa ja saatettava valmiiksi 5 vuodessa.

Toimenpidelupa (MRL 126 §)

Toimenpidelupa on mahdollinen silloin, kun lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupamenettelyssä noudatetaan soveltuvin osin rakennuslupamenettelyä.

Toimenpidelupa tarvitaan mm:

  • asuinhuoneiston yhdistämiseen tai jakamiseen
  • katoksen, maston, piipun tai vastaavan rakentamiseen, joita ei ole rakennusjärjestyksessä määritelty ilmoituksenvaraisiksi
  • raja-aidan rakentamiseen (alle 1.2 m korkean tavanomaisen lauta-aidan rakentamiseen riittää ilmoitusmenettely)
  • mainoslaitteiden asentamiseen
  • rakennuksen julkisivun muuttamiseen ja kattomuodon muuttaminen
  • asemakaava-alueella aurinkopaneeleiden asentamiseen katujulkisivun puolelle (>3m2)
  • maalämpökaivon poraamiseen tai lämmönkeruuputkiston asentamiseen

Ilmoitusmenettely (MRL 129 §)

Merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ilman rakennus- ja toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen rakennusvalvontaan. Ilmoituksenvaraiset toimenpiteet on lueteltu rakennusjärjestyksessä.

Purkamislupa (MRL 127 §)

Rakennuksen purkaminen vaatii luvan asemakaava-alueella, asemakaavan laatimiseen liittyvän rakennuskiellon alueella ja milloin yleiskaavassa niin määrätään.

Erillinen lupa ei ole tarpeen, jos voimassa oleva rakennuslupa tai hyväksytty katu- tai tiesuunnitelma edellyttää rakennuksen purkamista.

Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.

Lupahakemuksessa selvitetään purkamistyön järjestäminen. Omakotitalon kokoisen ja sitä suuremman rakennuksen osalta selvitetään myös edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Maisematyölupa (MRL 128 §)

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, eikä alueella jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Toimenpiteen luvan tarpeen arvioi ensi kädessä rakennustarkastaja. Esimerkiksi yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa.