Katselmukset - Akaan kaupunki

Katselmukset

Lupapäätöksessäsi mainitaan, mitä katselmuksia vastaavan työnjohtajan on rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä/tilattava rakennusvalvonnasta tai paikkatietopalvelusta. Riippuen rakennus- tai toimenpideluvasta, vaaditut katselmukset voivat muun muassa olla:

 • rakennuksen sijainnin merkitseminen maastoon (tilataan paikkatietopalvelusta, kts. ohje alempana)
 • aloituskokous (tilataan rakennusvalvonnasta), pidetään aina rakennusvalvontatoimistolla
 • pohjakatselmus tai rakennuksen korkeusaseman tarkistaminen (tilataan rakennusvalvonnasta)
 • rakennuksen sijaintikatselmus (tilataan paikkatietopalvelusta, kts. ohje alempana)
 • rakennekatselmus (tilataan rakennusvalvonnasta)
 • osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus, tilataan rakennusvalvonnasta)
 • loppukatselmus (tilataan rakennusvalvonnasta)

Lisäksi rakennusvalvonta voi tehdä työmaalla tarkastuksia, jos katsoo ne tarpeellisiksi (MRL 150 a §)

Työmaalla tulee olla nähtävillä hyväksytyt, leimatut suunnitelmat. Katselmuksissa tulee olla läsnä rakennuttaja (tai hänen edustajansa) ja vastaava työnjohtaja sekä tarpeen mukaan muita vastuuhenkilöitä.

Rakennuslupiin liittyvät katselmukset tilataan palvelusihteereiltä. Lupapiste-hankkeissa katselmusaikaa voi varata myös keskustelu-sarakkeen kautta.

 

Rakennuksen sijainnin merkitseminen maastoon

Ennen rakentamisen aloittamista rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti suorittaa Akaan kaupungin paikkatietopalvelu. Merkitseminen tilataan Akaan kaupungin mittausosastolta Olli Hietanen puh. 040 335 3290 tai Heikki Knuutila puh. 040 335 3289.  Sijainnin merkitsemistä ei edellytetä yksinkertaisissa laajennuskohteissa, esim. suorakaiteen muotoista rakennusta jatketaan koko leveydeltään johonkin suuntaan. Rakennuslupapäätökseen on merkitty kohdekohtaisesti vaaditut katselmukset/merkitsemiset.

Aloituskokous

Uudisrakennushankkeissa vaaditaan lähes aina aloituskokous. Aloituskokouksessa voidaan täsmentää mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Huolehtimisvelvollisuudella tarkoitetaan tässä mm. sitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on vastuussa suunnitelmien ja rakentamisen luvan-, lain ja säädösten mukaisuudesta. Aloituskokouksessa pyritään varmistumaan siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on riittävän pätevä henkilöstö hankkeen toteuttamiseen.

Aloituskokouksessa on oltava mukana:

 • hankkeeseen ryhtyvä (rakennuttaja)
 • vastaava työnjohtaja
 • pääsuunnittelija
 • muita rakennusvalvonnan edellyttämiä asiantuntijoita

Huom! Aloituskokous pidetään aina rakennusvalvontatoimistolla, ellei erikseen ole muuta sovittu tai määrätty.

Rakennuksen sijaintikatselmus

Akaan kaupungin paikkatietopalvelu suorittaa rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman tarkistuksen. Tarkistuksella varmistetaan, että rakennettu rakennus on kooltaan rakennusluvan mukainen, on rakennettu rakennusluvan mukaiselle paikalle ja rakennusluvan mukaiseen korkeuteen. Rakennuksen sijaintikatselmuksen voit varata sitten, kun sokkelit on tehty. Sijaintikatselmus tilataan Akaan kaupungin mittausosastolta Olli Hietanen puh. 040 335 3290 tai Heikki Knuutila puh. 040 335 3289.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus tilataan, kun rakennuspaikalla on tehty kaivutyöt perustustöitä varten, mutta mitään täyttöjä ei ole vielä tehty sekä mahdolliset paalutustyöt tai louhintatyöt on tehty.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmuksen voit varata, kun kantavat rakenteet ja vesikatto on tehty ja rakenteet ovat näkyvissä. Rakennekatselmus tilataan rakennusvalvonnasta. Tarkastusasiakirja/tarkastusasiakirjat tulee tallentaa pdf-muodossa Lupapisteeseen ennen katselmusta.

Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)

Ennen kuin voit muuttaa tai ottaa rakentamasi rakennuksen käyttöön tulee rakennuksessa olla suoritettuna käyttöönottokatselmus eli osittainen loppukatselmus. Käyttöönottokatselmus voidaan suorittaa koko rakennusta koskien tai osittain siltä osalta, joka todetaan katselmuksessa turvalliseksi, terveelliseksi ja käyttökelpoiseksi. (maankäyttö- ja rakennuslaki 153 §)

Käyttöönottokatselmuksessa huomioitavaa:

 • Käyttöönottokatselmuksessa rakennuksen tai sen käyttöönotettavan osan tulee täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset
 • varmista, että rakennusluvassa mainitut ehdot on huomioitu
 • varmista, että aikaisempien katselmusten mahdolliset huomautukset on huomioitu
 • varmista, että rakennettu toteutus vastaa rakennusvalvontaan toimitettuja suunnitelmia
 • varmista, että kaikki erityissuunnitelmat on tallennettu Lupapisteeseen
 • talon numero on kiinnitetty seinään sellaiseen paikkaan, josta se on helposti havaittavissa tieltä katsottuna
 • kiinteistön jätehuollosta on sovittu
 • talotikkaat, lapetikkaat, kattosillat, lumiesteet ja turvavarusteet on asennettu.
 • tarvittavat kaiteet on asennettu
 • savuhormitarkastus on suoritettu vastaavaan työnjohtajan toimesta
 • takan tai muun tulisijan paloturvallisuusmääräykset esim. etäisyys palavaan materiaaliin tai takaneduspellitys/-lasitus
 • vesi- ja viemärilaitteiden tarkastukset on suoritettu ja pöytäkirja tehty sekä KVV-tarkastusasiakirja laadittu (tallennetaan Lupapisteeseen ennen katselmusta)
 • verkostojen koeponnistukset on suoritettu ja niistä on laadittu pöytäkirjat (tallennetaan Lupapisteeseen ennen katselmusta)
 • sähkötarkastus on suoritettu ja siitä on laadittu pöytäkirja (tallennetaan Lupapisteeseen ennen katselmusta)
 • koneellisen ilmanvaihdon tarkastukset, puhdistukset, säädöt ja mittaukset on tehty, IV-käyttöönottopöytäkirja ja -tarkastusasiakirja on täytetty (tallennetaan Lupapisteeseen ennen katselmusta)
 • yläkerrasta tulee olla varatiemahdollisuus
 • palovaroittimet on asennettu ja ne ovat käytössä
 • palo-ovet ja ikkunat on asennettu ja tyyppihyväksyntäkilvet ovat näkyvillä
 • rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje esiteltävä katselmuksen yhteydessä sekä luovutettava rakennuksen omistajalle
 • energiatodistuksen varmentaminen. Jos ilmanvuotoluku laskelmassa on < 4, tulee toimittaa ilmatiiveysmittaustodistus (päivitetty energiaselvitys ilmatiiveysmittaustodistuksineen tallennetaan Lupapisteeseen ennen katselmusta)
 • vastaavan työnjohtajan tarkastusasiakirja on laadittu. Vastaava työnjohtaja huolehtii että myös KVV- ja IV-työnjohtajat täyttävät asiakirjan omalta osaltaan.
 • tarkastusasiakirja/tarkastusasiakirjat tulee tallentaa pdf-muodossa Lupapisteeseen viimeistään vuorokausi ennen katselmusta

Loppukatselmus

Loppukatselmuksen pitämisellä saatetaan rakennushanke loppuun. Loppukatselmuksen jälkeen niin pääsuunnittelijan kuin vastaavien työnjohtajienkin työnaikainen vastuu päättyy.  Loppukatselmuksen suorittamisen edellytyksenä on, että kaikki tarvittavat luvassa määrätyt katselmukset ja tarkastukset on suoritettu ja rakennustyöt ovat kaikilta osin valmiita ja kaikki vaaditut asiakirjat on laadittu. Rakennus ja sen ympäristö eli myös piha-alueet ovat kaikilta osin käyttöönotettavissa. Loppukatselmus on tilattava ja pidettävä rakennusluvan voimassaoloaikana.

Loppukatselmus voidaan suorittaa, kun seuraavat asiat on huomioitu, osittaisen käyttöönottokatselmuksen huomioiden lisäksi:

 • rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti
 • rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty
 • muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty
 • rakennustyön tarkastusasiakirjat on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle (kts. kohta ”Osittainen loppukatselmus”)
 • rakennuttaja on hoitanut verottajan edellyttämän tiedoksiantovelvollisuutensa ja verohallinnolta saatu todistus on esitetty rakennusvalvontaviranomaiselle (lähinnä omakotitalorakentajat)
 • mahdollisesti vaadittu suorituskyvyttömyysvakuus on asetettu ja todistus siitä on esitetty rakennusvalvontaviranomaiselle