Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutos - Akaan kaupunki

Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutos

Toijalan alakouluverkko koostuu tällä hetkellä neljästä alakoulusta: Sontula, Arvo Ylpön koulu, Nahkiala ja Pappila. Koulukiinteistöjen päärakennukset ovat valmistuneet pääosin sotien jälkeen. Päärakennuksia täydentävät 1800- luvun lopun ja 1900-luvun alun kyläkoulurakennukset ja laajennusosat. Kouluverkon hajaantuneisuus, rakennusten korjaustarve, oppilasmäärät ja oppimisympäristöjen muuttuminen ovat olleet käynnistävinä tekijöinä kouluverkkouudistukselle. Pohjois-Toijalan alueella toimivat Nahkialan ja Pappilan alakoulut.

Asemakaavamuutosprosessissa tutkitaan uuden kouluympäristön sijoittumista Toijalan käytöstä poistetun terveysaseman tontille (VE1) tai Nahkialan nykyisen koulun yhteyteen (VE2). Asemakaavan muutosalueelta rajataan pois Pappilan koulun nykyinen alue, mutta koulun oppilasmäärät tulevat vaikuttamaan suunnitteluun.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laatia nykyvaatimukset täyttävä asemakaava, joka mahdollistaa nykyaikaisen, hyvän ja toimivan koulualueen rakentumisen uudelle alakoululle. Laadittavalla asemakaavamuutoksella pyritään luomaan toimiva, laadukas kouluympäristö ja turvaamaan suunnittelualueiden arvokkaimmat kulttuuriympäristöelementit ja luontoarvot.

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.4.2022 Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.

Asemakaavan muutoksesta on valmistunut 2 vaihtoehtoista luonnosta. Elinvoimalautakunta päätti 24.8.2022 asettaa kaava-aineiston julkisesti nähtäville.
Aineisto oli julkisesti nähtävillä 7.9.-10.10.2022 välisen ajan.

Elinvoimalautakunta käsitteli kaavamuutosasiaa kokouksessaan 12.12.2022 ja päätti, että vaihtoehdon 1 mukainen kaavaehdotusaineisto asetetaan julkisesti nähtäville. Tässä vaihtoehdossa uusi koulu rakennettaisiin entisen terveysaseman tontille. Kaavaehdotusta on muutettu luonnosvaiheen jälkeen saadun palautteen johdosta.