Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutos - Akaan kaupunki

Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutos

Toijalan alakouluverkon hajaantuneisuus, rakennusten korjaustarve, oppilasmäärät ja oppimisympäristöjen muuttuminen ovat olleet käynnistävinä tekijöinä kouluverkkouudistukselle.
Asemakaavamuutosprosessissa tutkitaan uuden kouluympäristön sijoittumista Toijalan käytöstä poistetun terveysaseman tontille (VE1) tai Nahkialan nykyisen koulun yhteyteen (VE2).
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on laatia nykyvaatimukset täyttävä asemakaava, joka mahdollistaa nykyaikaisen, hyvän ja toimivan koulualueen rakentumisen uudelle alakoululle. Laadittavalla asemakaavamuutoksella pyritään luomaan toimiva, laadukas kouluympäristö ja turvaamaan suunnittelualueiden arvokkaimmat kulttuuriympäristöelementit ja luontoarvot.

Kaavan eteneminen

Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutosta koskevasta päätöksestä on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Akaan valtuusto hyväksyi uuden koulun sijoituspaikkaa koskevan asemakaavamuutoksen kokouksessaan 14. kesäkuuta 2023. Valituksen on jättänyt yksityishenkilö. Akaan kaupunki antoi hallinto-oikeuden lausuntopyyntöön vastineen. Käsittely on kesken.

Kaavan vaiheet

Akaan kaupungin valtuusto hyväksyi Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutoksen vaihe I kokouksessaan 14. kesäkuuta 2023. Päätöksestä valitettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Hyväksymisvaiheeseen kaavaehdotuksessa esitetty asemakaavamuutosalue päätettiin jakaa kahteen osaan Satamatiestä katsottuna. Ensimmäisessä vaiheessa eteni Toijalan vanhan terveysaseman alue hyväksymisvaiheeseen. Toisessa vaiheessa tulee etenemään Nahkialan koulun alue. Kaavoitusprosessin aikana ilmeni tarve kaavamuutokselle maakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön Toijalan tapettitehtaat ja keskustan kylät -alueen osalta, sillä alueelta löytyi uusi muinaismuisto ja alueen nykyinen kaava ei huomio tunnistettuja kulttuuriympäristöarvoja.

Asemakaavan muutoksesta valmistui 2 vaihtoehtoista luonnosta loppukesällä 2022. Elinvoimalautakunta päätti 24.8.2022 asettaa kaava-aineiston julkisesti nähtäville.
Aineisto oli julkisesti nähtävillä 7.9.-10.10.2022 välisen ajan. Elinvoimalautakunta käsitteli kaavamuutosasiaa kokouksessaan 12.12.2022 ja päätti, että vaihtoehdon 1 mukainen kaavaehdotusaineisto asetetaan julkisesti nähtäville. Tässä vaihtoehdossa uusi koulu rakennettaisiin entisen terveysaseman tontille. Kaavaehdotusta muutettiin luonnosvaiheen jälkeen saadun palautteen johdosta.

Akaan elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 13.4.2022 Pohjois-Toijalan alakoulun asemakaavamuutoksen vireille tulosta, hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.