Toimenpideilmoitus - Akaan kaupunki

Toimenpideilmoitus

Aina ennen hakemuksen tekoa kannattaa Lupapisteessä varmistaa aiotun toimenpiteen luvan- tai ilmoituksenvaraisuus neuvontapyyntönä (Kysy neuvoa-nappi). Aluksi täytyy esittää sanallinen kuvaus hankkeesta (Kerro hankkeestasi) ja lähettää viesti meille nähtäväksi (Kysy neuvoa-nappi). Neuvontapyynnössä voit kysyä viranomaiselta vapaasti hankkeestasi ja siihen liittyvistä lupa-asioinneista sekä ilmoittaa suunnittelemasi toimenpiteet. Viranomainen neuvoo asiassa eteenpäin ja ohjaa tarvittaessa muuttamaan neuvontapyynnön hakemukseksi, jossa käsitellään toimenpideilmoitukset, toimenpideluvat sekä rakennusluvat.

Akaan kaupungin rakennusjärjestyksessä on määrätty, mitkä maankäyttö- ja rakennuslain 126a § mukaiset toimenpiteet ovat vähäisiä ja voidaan toteuttaa ilmoitusmenettelyllä. Menettely on huomattavasti kevyempi kuin lupakäsittelyt ja rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voi ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 vrk kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta edellyttänyt luvan hakemista tai asiapapereiden täydentämistä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää ilmoituksen sijasta rakennus- tai toimenpideluvan hakemista mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen

Lupapisteen hakemuksen käsiteltyämme lisäämme toimenpide-ilmoituksen hyväksynnän pdf-tiedostona sekä lähetämme postitse rakennusvalvontataksan mukaisen laskun ilmoituksen käsittelemisestä.

Riippuen hankkeen laajuudesta, tulee toimenpideilmoituksen liitteeksi tallentaa Lupapisteeseen, hakemuksen täytettyjen tietojen lisäksi:

  • Suunnitelmat (asemapiirros aina mukaan, yleensä lisäksi pohjapiirros, julkisivut, yleisleikkaus)
  • Ilmoitettavan toimenpiteen kuvaus (valokuva tai muu kuvaus)
  • Naapurikuulemiset, ennen kuulemista tulee pyytää kuultavat naapurit rakennusvalvonnasta. Mikäli hakija kuulee naapurit itse paperilla, tulee kuulemislomakkeet skannata ja tallentaa Lupapisteeseen hankkeen liitteeksi. Naapurikuulemisen voi tehdä myös sähköisesti Lupapisteen kautta, tällöin tulee olla tiedossa kuultavien naapureiden yhteistiedot sähköpostiosoitteineen

Mikäli rakennat asemakaava-alueella alle neljän metrin ja haja-asutusalueella alle viiden metrin päähän tontin rajasta, sinun tulee saada rajanaapurilta rakentamisellesi suostumus sekä naapurin tulee olla tietoinen palo-osastointivelvoitteen siirtymisestä naapurin vastuulle.