Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö - Akaan kaupunki

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429344

 

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö

 

Henkilökunnan perehdyttäminen

Henkilökunta perehdytetään ja osaaminen kurinpidollisten toimivaltuuksien käyttämisessä järjestetään rehtorin toimesta säännöllisesti opettajakokouksissa sekä uusia työntekijöitä perehdyttäessä.

 

Tiedotus eri tahoille

Kasvatuskeskusteluiden ja kurinpidollisten keinojen käytön suunnitelmasta, järjestyssäännöistä ja laissa säädetyistä kurinpidollisista keinoista tiedottaminen tapahtuu Wilman tiedotteissa, koulukohtaisissa tiedotteissa sekä vanhempainilloissa.

 

Seurantavelvoite

Opetuksen järjestäjän tulee seurata kasvatuskeskustelujen, kurinpidollisten toimien, häiritsevän ja turvallisuutta vaarantavan oppilaan poistamisen, esineiden ja aineiden haltuunotto-oikeuden sekä oppilaan tavaroiden haltuunotto-oikeuden käyttöä ja toimien kehittymistä.

Opetuksen järjestäjä seuraa tämän suunnitelman käyttämistä, toteutumista ja toiminnan yhdenmukaisuutta sekä kehittää suunnitelmaa ja suunnitelmaan liittyviä menettelytapoja. Koulukohtaiset tiedot tulee määräajoin käsitellä koulujen yhteisöllisessä oppilashuoltoryhmässä.

 

KURINPITOKEINOT JA TURVAAMISTOIMET PERUSOPETUKSESSA

Kasvatuskeskustelu

Kasvatuskeskustelu on ensisijainen toimi. Kasvatuskeskustelun tavoitteena on koulun sääntöjen parempi noudattaminen ja niiden ymmärtäminen, jälki-istuntorangaistusten vähentäminen sekä koulun ja kodin välisen yhteistyön tiivistäminen. Kurinpidollisia keinoja ovat perusopetuslain mukaan jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen (PoL 36§).

Oppilaiden ohjaaminen ja ojentaminen sekä kasvatukselliset keskustelut kuuluvat koulun kasvatustyöhön. Ohjaaminen ja ojentaminen eivät aina johda kasvatuskeskusteluun. Oppilaita huomautetaan asiattomasta toiminnasta aina tarvittaessa. Kasvatuskeskustelussa on kyse tilanteesta, jolloin kasvatuksellisesta ohjauksesta on tarpeen kirjata ja tiedottaa huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se katsotaan tarpeelliseksi (PoL 35a§).

Kasvatuskeskustelussa oppilaan käyttäytymistä tai tapaa toimia pyritään ohjaamaan ja hänen on itse mietittävä rikkomuksensa seuraukset. Oppilaalle opetetaan vastuullisuutta ja vanhemmat otetaan mukaan yhteiseen kasvatustyöhön. Oppilas joutuu välittömästi pohtimaan sitä, mitä hän teki, miksi teki ja miten hän voi korjata tilannetta. Näin lisätään oppilaan vastuuntuntoa.

Kurinpitokeinoja käytettäessä on noudatettava hallinnon yleisiä oikeusturvaperiaatteita. Keinojen käytön tulee perustua asiallisiin, yleisesti hyväksyttäviin ja objektiivisiin syihin. Samanlaisista teoista tulee tekijästä riippumatta määrätä samanlainen seuraamus kuitenkin siten, että tekojen toistuminen voidaan ottaa huomioon raskauttavana tekijänä.  Kurinpitoseuraamusten tulee olla suhteessa tekoon. Myös oppilaan ikä ja kehitysvaihe otetaan huomioon. Kurinpidollisia keinoja ei saa käyttää oppilaita häpäisevällä tai loukkaavalla tavalla.

Esimerkkejä kasvatuskeskustelun asioista:

 • toistuva myöhästely
 • toistuva tai vakava oppituntien häirintä
 • toistuva tai vakava epäasiallinen kielenkäyttö
 • asiaton käytös toisia oppilaita, opettajia tai koulun henkilökuntaa kohtaan
 • välituntialueelta poistuminen
 • muu sääntöjen rikkominen

 

Kasvatuskeskustelun toteuttaminen

Järjestyssääntörikkomuksen nähnyt opettaja määrää oppilaan kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu merkitään tuen toimenpiteisiin Wilmaan. Lomakkeessa selvitetään lyhyesti mitä, missä, miten ja milloin sääntörikkomus on tapahtunut. Kasvatuskeskustelija täydentää keskustelun kulun ja ilmoittaa huoltajille. Esiopettajat ja luokanopettajat toimivat kasvatuskeskustelijoina ja yläluokilla on erikseen sovitut kasvatuskeskusteluopettajat.

 

Kasvatuskeskustelun kulku

 1. Oppilas kertoo omin sanoin, mitä on tapahtunut ja mikä meni väärin.
 2. Oppilas miettii tekonsa syitä ja seurauksia ja esittää itse parannusehdotuksen.
 3. Kasvatuskeskustelun päätteeksi sovitaan seuranta-aika.
 4. Opettaja soittaa huoltajalle ja oppilas kertoo asian sekä sen, miten hän aikoo parantaa käytöstään. Opettaja aloittaa ja lopettaa puhelun. Huoltajalle laitetaan lisäksi Wilma-viesti kasvatuskeskustelusta, jonka huoltaja käy kuittaamassa Wilmassa. Oppilaan ja huoltajan kuuleminen merkitään kasvatuskeskustelu-lomakkeeseen.

 

Kasvatuskeskustelun vaiheet

 1. Ensimmäinen kasvatuskeskustelu käydään opettajan/ luokanvalvojan/ kake-opettajan kanssa. Soitto huoltajalle. Jos huoltajaa ei tavoiteta, toimitaan kasvatuskeskustelun kulun kohdan 4 mukaan.
 2. Toisessa kasvatuskeskustelussa on mukana opettajan lisäksi rehtori ja/tai huoltaja. Jos huoltaja ei ole keskustelussa mukana koulussa, toimitaan kasvatuskeskustelun kulun kohdan 4 mukaan.
 3. Kolmannessa kasvatuskeskustelussa on mukana opettajan lisäksi huoltaja ja tilanteen mukaan joku seuraavista: rehtori, luokanvalvoja, kuraattori, terveydenhoitaja tai erityisopettaja. Viimeistään tässä vaiheessa luokanopettaja/ luokanvalvoja kokoaa oppilaan tueksi moniammatillisen asiantuntijaryhmän.
 4. Oppilaan edelleen rikkoessa koulun sääntöjä voidaan oppilaalle antaa tekojen vakavuudesta riippuen jälki-istunto tai kirjallinen varoitus.

 

Siivousvelvoite

Jos tekijä on varmuudella tiedossa ja yksilöitävissä, koulun opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan puhdistamaan tai uudelleen järjestämään (esim. korjaamaan) koulun omaisuuden tai tilan. Vahingosta ilmoitetaan huoltajalle ja luokanopettajalle/ luokanvalvojalle.

Mikäli tehtävä suoritetaan oppilaan työpäivän ulkopuolella, siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle. Tehtävä suoritetaan valvotusti eikä se saa muodostua oppilaan ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle vaaralliseksi tai raskaaksi. Tehtävän suorittaminen saa kestää enintään kaksi tuntia eikä oppilas voi tehtävän suorittamisen vuoksi jäädä pois opetuksesta. Tehtävän suorittaminen otetaan huomioon päätettäessä muista lainmukaisista kurinpidollisista toimenpiteistä.

 

Tekemättömät kotitehtävät

Opettaja voi määrätä oppilaan tekemään tekemättömiä kotitehtäviä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään. On ilmoitettava huoltajalle ja kirjattava Wilmaan.

 

Jälki-istunto

Mikäli oppilas rikkoo koulun sääntöjä kasvatuskeskusteluista huolimatta tai hänen toimintansa on vakavaa, opettaja tai rehtori voi määrätä oppilaan jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi. Teko on yksilöitävä, on hankittava riittävä selvitys ja valvottava jälki-istunto. Jälki-istunto ei voi olla oppituntien aikana. Oppilasta on kuultava ja huoltajalle on ilmoitettava.

Ennen jälki-istuntoa täytetään yhdessä oppilaan kanssa Wilman seuraamuslomake, josta tieto lähetetään huoltajalle ja luokanopettajalle/ luokanvalvojalle.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä.

 • tehtävien pitää olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia
 • tehtävien pitää olla oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin
 • tehtävien pitää olla ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia

Oppilas voidaan velvoittaa myös istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.

 

Poistaminen luokasta tai koulun tilaisuudesta

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, tai koulun järjestämästä tilaisuudesta. Oppilas ohjataan valvottuun tilaan ja poistamisesta ilmoitetaan huoltajalle ja luokanopettajalle/ luokanvalvojalle.

Mikäli oppilas ei noudata poistumismääräystä, rehtorilla tai opettajalla on oikeus poistaa oppilas. Jos poistettava oppilas tekee vastarintaa välttääkseen poistamisen, rehtorilla ja opettajalla on oikeus käyttää välttämättömiä voimakeinoja oppilaan poistamiseksi. Jos mahdollista, toisen opettajan olisi hyvä olla samaa sukupuolta oppilaan kanssa. Jos oppilas poistetaan välttämättömin voimakeinoin, on annettava kirjallinen selvitys opetuksen järjestäjälle.

Voimakeinoja käytettäessä on otettava huomioon

 • oppilaan ikä
 • tilanteen uhkaavuus
 • vastarinnan vakavuus
 • tilanteen kokonaisarviointi

ks. liite Akaan kaupungin ohjeistus lapsen kiinnipitotilanteiden varalta Akaan kaupungin Intra-netistä.

 

Opetuksen epääminen

Rehtori voi evätä oppilaan osallistumisen opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi ja tarvittaessa seuraavan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi tai opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Oppilas ohjataan valvottuun tilaan ja opetuksen epäämisestä ilmoitetaan huoltajalle ja luokanopettajalle/ luokanvalvojalle. Huoltaja hakee oppilaan valvotusta tilasta kotiin.

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää opetuksesta evätyn oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Opetuksesta evätylle oppilaalle laaditaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Yleisen tuen oppilaalle laaditaan yleisen tuen oppimissuunnitelma ja muille tuen tason oppilaille lisätään omiin suunnitelmiin lisäys, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Suunnitelmaan on sisällytettävä suunniteltu tuki oppilaan palatessa takaisin kouluun. Oppilaan suunnitelman opetuksen järjestämisestä laatii luokanopettaja/ luokanvalvoja.

Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle järjestetään tarvittava oppilashuolto. Oppilaalle on järjestettävä oppilashuollon tukitoimena mahdollisuus keskustella psykologin tai kuraattorin kanssa tai hänelle on järjestettävä muu hänen tarvitsemansa tuki epäämisen aikana ja oppilaan palatessa opetukseen.

Toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajalle ja opetuksen epäämisestä tarvittaessa koulun sijaintikunnan sosiaalihuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavalle viranomaiselle.

 

Kirjallinen varoitus

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestyssääntöjä tai menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus.

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista oppilaalle ja oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys.

Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Kirjallisen varoituksen antamisesta päättää koulun rehtori.

Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolle on määrätty kurinpitorangaistus tai jolta on opetus evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi, järjestetään tarvittava oppilashuolto.

 

Määräaikainen erottaminen

Jos rikkomus on vakava tai jos toistuva piittaamattomuus jatkuu ja oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Ennen oppilaan määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja hankittava muu tarpeellinen selvitys.

Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Huoltajalle on annettava monijäsenisen toimielimen (Akaassa sivistyslautakunnan) hallinnollinen, kirjallinen päätös valitusosoituksella. Täytäntöönpanosta on päätettävä ja päätös on perusteltava ja annettava tiedoksi sosiaaliviranomaiselle.

Opetuksen järjestäjän tulee järjestää opetus, joka estää määräajaksi erotetun oppilaan jäämisen jälkeen vuosiluokkansa ja opetusryhmänsä edistymisestä. Erotetulle oppilaalle laaditaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Yleisen tuen oppilaalle laaditaan yleisen tuen oppimissuunnitelma ja muille tuen tason oppilaille lisätään omiin suunnitelmiin lisäys, jonka mukaan opetus toteutetaan ja oppimista seurataan. Suunnitelmaan on sisällytettävä suunniteltu tuki oppilaan palatessa takaisin kouluun. Oppilaan suunnitelman opetuksen järjestämisestä laatii luokanopettaja/ luokanvalvoja.

Kun oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että toisen oppilaan tai koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut, ja on olemassa ilmeinen vaara, että väkivaltainen tai uhkaava käyttäytyminen toistuu, määräaikainen erottaminen voidaan panna täytäntöön sen estämättä, ettei päätös ole lainvoimainen.

Määräaikaista erottamista koskevan päätöksen täytäntöönpanosta lainvoimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon alkamisen ajankohdasta on päätettävä samalla kun määräaikaisesta erottamisesta päätetään.

Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin. Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen edustuksesta käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erottamista koskevaa asiaa säädetään lastensuojelulain 24§.

Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolle on määrätty 36§:n 1 momentissa tarkoitettu kurinpitorangaistus tai jolta on evätty jäljellä olevan työpäivän ajaksi 36§:n 2 tai 3 momentin nojalla, järjestetään tarvittava oppilashuolto. Oppilaalle on järjestettävä oppilashuollon tukitoimena mahdollisuus keskustella psykologin tai kuraattorin kanssa tai hänelle on järjestettävä muu hänen tarvitsemansa tuki epäämisen aikana ja oppilaan palatessa opetukseen.

 

Esineen tai aineen haltuunotto

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Opettajan tai rehtorin haltuun ottama häirintään käytetty esine tai aine, tulee luovuttaa oppilaalle oppitunnin jälkeen tai viimeistään työpäivän päättyessä.

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain oppilaan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita sekä esineitä tai aineita, joita käytetään oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen.

Haltuunotossa ei saa käyttää voimankäyttövälineitä. Toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä opiskelurauhan ja turvallisuuden varmistamiseksi. Esineiden ja aineiden haltuun ottamisessa ja oppilaan tarkastuksessa on noudatettava olosuhteiden edellyttämää hienotunteisuutta. Toimenpiteiden käyttö tulee kouluissa suunnitella ja ohjeistaa.

Voimakeinojen käyttöön turvautuneen opettajan tai rehtorin tulee antaa kirjallinen selvitys tapahtuneesta opetuksen järjestäjälle. Oppilaan tarkastaminen ja esineiden ja aineiden haltuun ottaminen tulee kirjata. Toimenpiteistä on ilmoitettava oppilaan huoltajille mahdollisimman pian.

Esineiden tai aineiden haltuunotto, hävittäminen ja takaisin luovuttaminen on kirjattava Wilman tuen toimenpiteisiin ”Esineen tai aineen haltuun ottaminen”.

Kielletyt esineet ja aineet luovutetaan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Jos huoltaja ei kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta nouda esinettä tai ainetta, se voidaan todisteellisesti hävittää.

Haltuun otetut huumausaineet, ampuma-aseet, aseen osat, patruunat, ammukset, kaasusammuttimet sekä räjähteet tulee luovuttaa poliisille välittömästi.

 

Tarkastamisoikeus

Jos on ilmeistä, että oppilaalla on hallussaan turvallisuutta vaarantava kielletty esine tai aine, eikä oppilas luovuta tai osoita, ettei hänellä ole sellaista hallussaan, niin opettaja ja rehtori yhdessä ilmoittavat oppilaalle syyn tehdä tarkastus. Tarkastajan on oltava samaa sukupuolta, täysi-ikäinen koulun henkilökuntaan kuuluva. Oppilaan pyynnöstä on oltava läsnä hänen valitsemansa henkilökunnan jäsen, jos se on mahdollista. Tarkastuksesta on ilmoitettava huoltajalle mahdollisimman pian sekä tarkastus on kirjattava Wilmaan tuen tukitoimenpiteisiin ”Oppilaan tavaroiden tarkastaminen”.