Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö - Akaan kaupunki

Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö

Oppilaiden osallisuus

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429341

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Oppilaan hyvinvointi ja osallisuus

Kunta- ja koulukohtaisesti asetetaan tavoitteita ja suunnitellaan toimenpiteitä oppilaiden osallisuuden toteuttamiseksi. Ne kirjataan opetussuunnitelman seuranta- ja kehittämistyökaluun, joka liitetään koulun lukuvuosisuunnitelmaan.

  • Työkaluun on yhdeksi tavoitteeksi kirjattu oppilaiden osallisuus koulun toiminnan suunnittelussa lisääntyy. Koulut kirjaavat toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi opetustuunnitelman seuraamis- ja kehittämistyökaluun.

Jokaisella koululla on säännöllisesti kokoontuva ja aktiivinen oppilaskunta, jonka tehtävänä on edistää oppilaiden vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista.

Oppilaat osallistuvat vuosittain monialasten oppimiskokonaisuuksien suunnitteluun. Oppilaita on hyvä osallistaa myös koulun tilaisuuksien, teemapäivien ja muun toiminnan suunnittelussa.

Myönteisen vuorovaikutuksen tukeminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa on osa koulun yhteistoiminnallista toimintakulttuuria. Kouluissa kehitetään oppilaiden osallisuutta vahvistavia rakenteita ja toimintamalleja esimerkiksi oppilaskunta-, kummi- ja tukioppilastoiminnalla. Yläkouluilla oppilaita otetaan mukaan kouluterveyskyselyn tuloksien käsittelyyn ja kehittämisehdotuksien laadintaan.

Opetus- ja kasvatustyö ohjaa oppilaita myönteiseen vuorovaikutukseen ja ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Tavoitteena on ratkaista ristiriitatilanteita positiivisin keinoin tarjoamalla oppilaalle keskustelu- tai sovittelumenettelyä.

 

Kodin ja koulun yhteistyö

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429342

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Kodin ja koulun yhteistyö Akaassa

Yhteisötasolla:

  • tiedotusasiat lukuvuoden alussa jaettavalla tiedotteella ja erillisillä tiedotteilla lukuvuoden aikana
  • Wilmaa käytetään tehokkaasti
  • vanhempainilta järjestetään vähintään kerran lukuvuodessa, se voi olla luokan oma tai rinnakkaisluokkien yhteinen tai pienillä kouluilla koko koulun yhteinen tilaisuus
  • erilaiset juhlat ja tapahtumat
  • mahdollisia voivat olla myös luokkatoimikuntien, vanhempainyhdistyksen tai jonkin muun järjestön tai yhdistyksen järjestämät vanhempaintilaisuudet ja juhlat

Yksilötasolla:

  • tiedotusasiat puhelimitse, Wilman, reissuvihon, kirjeen tai sähköpostin välityksellä
  • arviointikeskustelut pidetään osana jatkuvaa arviointia vähintään kerran lukuvuodessa
  • tapaamisia järjestetään lukuvuoden aikana opettajan tai huoltajan aloitteesta, jos esimerkiksi oppilaalla on jokin sellainen huolta aiheuttava tekijä, jota tulee seurata, tällaisia voivat olla oppimisvaikeudet, poissaolot, käyttäytymis- ja sopeutumisongelmat, kiusaaminen, syömisongelmat, läksyongelmat
  • kolmiportaisen tuen eri vaiheissa oppilaan asioita käsitellään yhdessä huoltajan kanssa (pedagoginen arvio, oppimissuunnitelma, pedagoginen selvitys, HOJKS)

Yhteistyön seuranta ja arviointi

Luottamuksellisten           suhteiden rakentaminen          edellyttää        molemminpuolista      avointa vuorovaikutusta.

Huoltajilla on mahdollisuus aina antaa palautetta koulun toiminnasta, ja koulun tulee vastata annettuun palautteeseen.

Akaassa järjestetään vuosittain asiakastyytyväisyyskysely 6. ja 9. luokan oppilaiden huoltajille.

Kuvaus menettelytavoista yhteistyöhön liittyvissä ristiriitatilanteissa

Koulu sitoutuu jatkuvaan kuulevaan, kunnioittavaan ja luottamusta rakentavaan vuorovaikutukseen perheen kanssa. Oikeudenmukaisuus ja tasavertaisuus toteutuvat yhdenmukaisella kohtelulla. Vanhempien ja koulun yhteistyö ei aina yrityksistä huolimatta suju toivotulla tavalla. Vanhemmat voivat kertoa huolensa ensin opettajalle, seuraavaksi koulun johdolle ja tarvittaessa myös opetuksen järjestäjälle (sivistystoimi, koulutuslautakunta).

Oppilaan ja vanhempien oikeusturvan toteutumiseksi koulutusta koskevaan lainsäädäntöön sisältyy myös säännöksiä valitusoikeudesta. Myös opetuksen järjestäjän ratkaisuja voi valituksen ja oikaisuvaatimuksen avulla vaatia muutettavaksi. Koulun ja koulutuksen järjestäjän toiminnasta voi tehdä myös hallintokantelun.

Jos ristiriitatilanteessa ei yhteisesti tyydyttävää ratkaisua löydetä koulun tai kunnan tasolla, on viranomaisen tehtävänä tiedottaa vanhemmille virallisista menettelytavoista.

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429343

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaan kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa on erikseen kuvattu yhteistyö nivelvaiheissa (kohdassa ”Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö”).

Koulujen rehtoreista on muodostettu muodostettu nk. aluetiimit (Toijalan alue, ViialanKylmäkosken alue), jotka kokoontuvat säännöllisesti. Aluetiimien tehtävänä on kehittää yhteistyötä erityisesti ko. alueen koulujen kesken. Niinikään säännöllisesti kokoontuva rehtorijory, johon kuuluvat kaikkien koulujen rehtorit, edistää toiminnallaan koulujen välistä yhteistyötä sekä Akaan koulujen yhtenäistä toimintakulttuuria.

Lukuvuoden aikana kouluilla voidaan järjestää opettajille nk. pedagogisia kahviloita, joihin voi osallistua teeman ja kiinnostuksen mukaan opettajia kaikilta Akaan kouluilta.

Yhteistyötä tehdään kaupungin vapaa-aikatoimen, esimerkiksi nuorisotoimen ja kirjastojen kanssa sekä mm. seurakunnan ja alueen lukuisten eri yhdistysten kanssa. Tämä monipuolistaa koulujen toimintaa ja avartaa oppimisympäristöjä.