Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö - Akaan kaupunki

Yhteinen vastuu koulupäivästä ja yhteistyö

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429109

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaan koulujen toimintakulttuuriin kuuluu ajatus siitä, että hyvinvointi, oppiminen, kasvu ja kehittyminen vaativat turvallista ympäristöä, nähdyksi tulemista ja huolenpitoa. Koulun kaikki toimijat yhdessä huoltajien ja tarvittaessa koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa muodostavat verkoston, jossa lapsen on mahdollista kasvaa omaan persoonalliseen suuntaansa ja mittaansa. Koulupäivän rakenne mahdollistaa rauhallisen työskentelyn, asioihin paneutumisen, yhdessä tekemisen ja oppimisen, leikin ja hengähtämisen sekä ilon ja mielekkyyden kokemuksen.

 

Kaikkien kasvatukseen osallistuvien on tärkeää tietää oleelliset oppilaan oppimista ja edistymistä määrittävät seikat. Yhteinen, jaettu aikuisten välinen tieto on osa oppilaan turvallisuuden tunnetta ja tuo varmuutta välittämisestä. Yhteisesti sovitut toimintatavat ovat tärkeitä hyvän ja turvallisen koulupäivän kannalta. Perustan näille toimintatavoille muodostavat hyvän käyttäytymisen tavoitteet sekä Akaan koulujen järjestyssäännöt. Käyttäytymiseen sekä järjestyssääntöihin liittyvät asiat käydään läpi joka lukuvuoden alussa kaikkien oppilaiden kanssa, minkä jälkeen niiden noudattaminen on jokaisen kouluyhteisössä toimivan vastuulla.

 

Oppilaita ohjataan olemaan aloitteellisia koulun käytänteiden ja toimintatapojen muokkaamisessa. Oppilaskunnan edustajat ovat tässä asiassa keskeisiä toimijoita. Tämän lisäksi yhteistyö huoltajien ja vanhempainyhdistyksen kanssa tukee osaltaan hyvän ja turvallisen koulupäivän rakentumista.

 

 

Yhteistyö

 

Oppilaiden osallisuus

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429341

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaan kouluissa oppilaiden osallisuutta tuetaan heitä aktivoivilla ja sitouttavilla keinoilla, kuten käyttämällä ryhmää hyödyntäviä oppimisen menetelmiä, suunnittelemalla ja arvioimalla opiskelua, oppimista ja oppimisympäristöä yhdessä, neuvottelemalla yhteiselämän säännöistä sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla oppilaiden kanssa tapahtumia, retkiä ja juhlia. Oppilaita ohjataan oppilaskunta-, kummioppilas- ja tukioppilastoimintaan. Oppilaskuntien kautta oppilaat ovat mukana koulujen yhteisöllisissä oppilashuoltotyöryhmissä. Opetusryhmät (luokat) tekevät myös yhteistyötä keskenään.

Kodin ja koulun yhteistyö

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429342

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Kodin ja koulun yhteistyö Akaassa

Akaan kouluissa kodin ja koulun yhteistyön lähtökohtana on molempien osapuolten keskinäinen kunnioitus ja luottamus.

Kodin ja koulun yhteistyötä ylläpidetään matalalla kynnyksellä. Yhteistyöväyliä voivat olla tapaamiset, puhelinkeskustelut ja sähköiset viestintäjärjestelmä kautta. Huoltajille järjestetään säännöllisesti vanhempainiltoja, ja heitä kutsutaan mukaan koulun järjestämiin tilaisuuksiin sekä seuraamaan opetusta. Oppilaalle ja huoltajalle tarjotaan organisoidusti mahdollisuus keskusteluun vähintään kerran vuodessa (arviointikeskustelu). Koulun kotisivut/Wilman tiedotteet pidetään ajantasaisina. Niille kootaan koulutyön keskeisiä asioita sekä yhteystietoja. Lisäksi koulun asioista tiedotetaan erilaisin tiedottein. Luokanopettaja ja –valvoja ovat avainhenkilöitä tiedottajina, tiedon vastaanottajina ja välittäjinä. Oppilaan kasvun ja kehityksen verkostoon kuuluvat kaikki oppilasta opettavat opettajat, oppimisen tuen henkilöstö, oppilashuollon henkilöstö ja rehtorit.

Koulujen vanhempainyhdistysten toiminta on luontevaa kodin ja koulun yhteistyötä. Vanhempainyhdistysten tarkoituksena on oppilaiden opiskelumahdollisuuksien edistäminen ja heidän harrastuksiensa tukeminen, koulun ja kodin yhteistyön rakentaminen sekä yhteishengen luominen. Yhdistysten jäseniksi voivat liittyä koulun oppilaiden vanhemmat tai muut huoltajat.

Koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429343

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaan kouluissa alkuopetusluokat toimivat tiiviissä yhteistyössä esiopetusryhmien kanssa. Esioppilaat ovat mukana koulun toiminnassa ja tapahtumissa. Muita tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi kerhojen järjestäjät, seurakunta ja eri yhdistykset Vakiintunut toimintatapa on seurakunnan ja koulujen edustajien tapaaminen syksyisin.

Luokkatasot ja aineryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä.

Kun opetusryhmä siirtyy koulun sisällä opettajalta toiselle, oppilas siirtyy varhaiskasvatuksesta esiopetukseen tai alakoulusta yläkouluun, järjestetään lähettävän ja vastaanottavan tahon kesken tiedonsiirto, jossa tarvittava tieto välittyy vastaanottavan koulun toimijoille. Tarvittaessa laaja-alaiset erityisopettajat osallistuvat tiedonsiirtoon. Kun oppilas siirtyy toiseen kouluun, oppilaan luokanopettaja tai luokanohjaaja huolehtii opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömien tietojen siirtymisestä ja neuvottelee tarvittaessa asiasta laaja-alaisen erityisopettajan ja/tai rehtorin kanssa. Tarvittaessa järjestetään yksittäisen oppilaan asioissa yksilöllinen moniammatillinen tapaaminen.

Lukuvuosittain sovitaan yhteistyöhenkilö liikunta- ja kulttuuritoimen sekä seurakunnan suuntaan. Vakiintunut toimintatapa on seurakunnan ja koulujen edustajien tapaaminen syksyisin.