Erityinen tuki - Akaan kaupunki

Erityinen tuki

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/432692

Erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti oppilaan omassa koulussa. Erityistä tukea yleisopetuksen yhteydessä annetaan kaikissa kouluissa tuen järjestämistä ohjaavien periaatteiden mukaan. Erityinen tuki järjestetään lukuvuosittain erilaisin järjestelyin, kuten samanaikaisopetus, joustavat ryhmittelyt sekä osa-aikainen erityisopetus tai luokkamuotoinen erityisopetus Viialan yhtenäiskoululla, Toijalan Yhteiskoululla ja Nahkialan koululla tai joissain tapauksissa pidennetyn oppivelvollisuuden oppilailla Valkeakosken kaupungin Tietolan koululla.

Pedagoginen selvitys

Perusopetuksen luokilla esikoulu – 6 pedagogisen selvityksen laatii oppilaan luokanopettaja erityisopettajaa konsultoiden. Pedagogisen selvityksen laadinnassa tehdään yhteistyötä oppilaan, huoltajan ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Oppilaan ja huoltajan kuulemisesta vastaa pedagogisen selvityksen laatija. Selvitykseen kirjataan oppilaan saama tehostettu tuki ja sen riittämättömyys oppilaan tarpeisiin nähden.

Perusopetuksen luokilla 7 – 9 pedagogisen selvityksen laatii oppilaan erityisopettaja aineenopettajia konsultoiden. Pedagogisen selvityksen laadinnassa tehdään yhteistyötä oppilaan, huoltajan ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Oppilaan ja huoltajan kuulemisesta vastaa pedagogisen selvityksen laatija. Selvitykseen kirjataan oppilaan saama tehostettu tuki ja sen riittämättömyys oppilaan tarpeisiin nähden.

Pedagogiseen selvitykseen sisältyy rehtorin ja erityisopetuksen ohjaavan opettajan osuus. Pedagogisen selvityksen pohjalta sivistysjohtaja tekee erityisen tuen päätöksen. Oppilaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS, laaditaan kuukauden kuluessa erityisen tuen päätöksen tekemisestä.

Erityisen tuen päätös tarkistetaan 2.- ja 6.- luokan lopussa huhti-toukokuussa ja aina tuen tarpeen muuttuessa esimerkiksi yksilöllistetyn oppimäärän alkaessa tai päättyessä ja opetuksen pääasiallisen järjestämispaikan vaihtuessa. Mikäli Akaaseen muuttaa oppilas, joka on edellisen opetuksen järjestäjän taholta ollut erityisessä tuessa, tulee hänelle laatia pedagoginen selvitys tuen tarpeesta.

Mikäli oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, laaditaan pedagoginen selvitys. Perusopetuksen esiluokalta kuudenteen luokkaan asti pedagogisen selvityksen laatii oppilaan luokanopettaja erityisopettajaa konsultoiden. Pedagogisen selvityksen laadinnassa tehdään yhteistyötä oppilaan, huoltajan ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Oppilaan ja huoltajan kuulemisesta vastaa pedagogisen selvityksen laatija. Selvitykseen kirjataan oppilaan saama erityinen tuki ja todetaan oppilaan pärjäävän tehostetun tuen keinoin.

Mikäli oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, laaditaan pedagoginen selvitys. Perusopetuksen luokilla 7-9 pedagogisen selvityksen laatii oppilaan erityisopettaja aineenopettajia konsultoiden. Pedagogisen selvityksen laadinnassa tehdään yhteistyötä oppilaan, huoltajan ja oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Oppilaan ja huoltajan kuulemisesta vastaa pedagogisen selvityksen laatija. Selvitykseen kirjataan oppilaan saama erityinen tuki ja todetaan oppilaan pärjäävän tehostetun tuen keinoin.

Pedagogiseen selvitykseen sisältyy rehtorin ja erityisopetuksen ohjaavan opettajan osuus. Pedagogisen selvityksen pohjalta sivistysjohtaja tekee päätöksen erityisen tuen päättymisestä ja oppilas siirtyy tehostettuun tukeen. Rehtori merkitsee oppilastietojärjestelmään tiedon tehostettuun tukeen siirtymisestä.

Päätös ja muutoksenhaku

Sivistysjohtajan tekemä erityisen tuen päätös on hallintopäätös. Muutoksenhakuviranomainen on aluehallintovirasto.

HOJKS:n laadinta

Perusopetuksen esiopetuksesta kuudenteen luokkaan asti HOJKS:n laatii oppilaan luokanopettaja erityisopettajaa konsultoiden. HOJKS:n laadinnassa tehdään yhteistyötä oppilaan, huoltajan ja tarvittaessa oppilashuollon ammattilaisten kanssa.

Perusopetuksen luokilla 7-9 HOJKS:n laatii oppilaan erityisopettaja yhteistyössä aineenopettajien kanssa. HOJKS:n laadinnassa tehdään yhteistyötä oppilaan, huoltajan ja tarvittaessa oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Jo olemassa olevan HOJKS:n päivitys tehdään kopioimalla Wilmassa oleva HOJKS 20.8. mennessä ja tehdään siihen tarvittavat muutokset ja lisäykset 30.9. mennessä. HOJKS:n toteutumista arvioidaan huhti-toukokuussa ja samalla valmistellaan seuraavan lukuvuoden HOJKS:aa ja sen yleisiä tavoitteita. Keväällä suunniteltu HOJKS toimii syksyllä Wilmassa kopioitavan HOJKS:n pohjana. Jokaisen erityisen tuen oppilaan huoltajat tavataan vähintään kerran lukuvuoden aikana erityisen tuen suunnittelun ja suunnitelman tarkistamisen osalta.

Asiakirjahallinta

Oppilaan erityinen tuki kirjataan lukuvuosittain yhteen HOJKS- asiakirjaan, jota päivitetään vuosittain ja joka seuraa oppilasta luokasta ja peruskoulusta toiseen. HOJKS säilytetään viimeisessä koulussa 10 vuoden ajan siihen tehdystä viimeisestä päivityksestä laskien. Asiakirjahallinnasta vastaa koulun rehtori.

Tiedonsiirto

Huoltajan yksilöity kirjallinen suostumus HOJKS:n tietojen siirtämiseen tarvitaan oppilaan siirtyessä joko toiselle opetuksen järjestäjälle tai toiselle asteelle.

Pidennetty oppivelvollisuus

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/432697

Oppilaat ohjautuvat yksitoistavuotisen oppivelvollisuuden piiriin pääsääntöisesti sairaanhoitopiirin kautta. Pidennetystä oppivelvollisuudesta ja koulupolusta neuvotellaan yhteistyössä suosittelevan tahon, huoltajien sekä koulun edustajan kanssa. Sivistysjohtaja tekee siitä hallinnollisen päätöksen. Valmistelussa pyritään siihen, että lapselle voidaan tarjota esiopetusta viisivuotiaana ja oppivelvollisuuden aikainen esiopetus alkaa kuusivuotiaana.

Perusopetuksen aloittamisen lykkääminen

Mikäli katsotaan parhaaksi siirtää vuodella oppilaan perusopetuksen alkamista, sivistysjohtaja tekee siitä erillisen hallintopäätöksen huoltajan anomuksesta.

Erityisen tuen päätös

Päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta edellyttää erityisen tuen päätöstä esi- ja perusopetuksen osalta. Päätöksen yhteydessä määritellään siihen liittyvät tukimuodot ja pääasiallinen opetusryhmä. Päätöksen tekee johtosäännön mukaisesti sivistysjohtaja.

Kuuleminen

Ennen päätöksen tekemistä huoltajille annetaan mahdollisuus tulla kuulluksi.

Toteutus

Kehitysvammaisten oppilaiden opetus järjestetään pääsääntöisesti Viialan yhtenäiskoulussa tai ostopalveluna Valkeakosken kaupungin Tietolan koulussa.

Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden opetus järjestetään pääsääntöisesti Viialan yhtenäiskoululla tai ostopalveluna Valkeakosken kaupungin Tietolan koulussa.