Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö - Akaan kaupunki

Perusopetuksen yhtenäisyys ja siirtymävaiheisiin liittyvä yhteistyö

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/428614

 

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Nivelvaihekäytänteet ovat opetussuunnitelman mukaisia sekä koulua että oppilasta palvelevia.

Oppilashuollon yhteistyö nivelvaiheissa

Yhteistyön tavoitteina on, että esiopetus, muu varhaiskasvatus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon. Yhteistyöllä varmistetaan opetuksen laatua sekä vahvistetaan lasten ja huoltajien osallisuutta. Yhteistyön tulee olla suunnitelmallista. Yhteistyötä kehitetään ja arvioidaan yhdessä opetuksen järjestäjän johdolla.

Yhteistyö esiopetuksen aikana ja siirtymävaiheissa

Esioppilaiden osalta tiedonsiirto ja moniammatillinen yhteistyö tulevalle lukuvuodelle alkaa maalishuhtikuussa, jolloin koulukohtaisesti käydään ensin läpi ennalta tiedossa olevat tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevat lapset. Esiopetukseen siirtyvän 5-6-vuotiaan VASU -lomake (varhaiskasvatussuunnitelma) luovutetaan koululle tiedonsiirtopalaverin yhteydessä. Esiluokanopettajat voivat osallistua tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten keväällä varhaiskasvatuksessa pidettäviin palavereihin. Syyslukukaudella esiluokanopettajilla on mahdollisuus saada konsultaatiota varhaiskasvatuksen lastentarhanopettajilta omaan luokkaansa siirtyneiden lasten osalta. Lisää tietoa asiasta löytyy esiopetuksen opetussuunnitelmasta.

Akaassa kaikille esioppilaille laaditaan henkilökohtainen Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma (LEOPS). Esiopetusvuoden aikana järjestetään vähintään kaksi tapaamista oppilashuoltoryhmän kanssa, joissa käsitellään esiluokan oppilaiden asioita. Koulupsykologi osallistuu tarvittaessa esikouluikäisten kouluvalmiuden arviointeihin ja tiedonsiirtopalavereihin. Vuotta aiemmin koulunsa aloittavien oppilaiden kouluvalmius arvioidaan yksilöllisesti. Keväällä esiluokanopettajan ja tulevan luokanopettajan kesken pidetään tiedonsiirtopalaveri. Tuleva luokanopettaja voi osallistua tukea tarvitsevan lapsen moniammatillisiin yhteistyöpalavereihin jo esiopetusvaiheessa.

2. luokalta siirryttäessä 3. luokalle:

luokan luokanopettaja ja tuleva 3. luokan luokanopettaja (tarvittaessa myös erityisopettaja) pitävät oppilaan opiskeluun ja arviointiin liittyvän tiedonsiirtopalaverin.

6- luokalta siirryttäessä 7. luokalle:

Siirryttäessä 6. luokalta 7. luokalle pidetään tiedonsiirtopalaveri, jossa kokoontuu lähettävän ja vastaanottavan koulun oppilashuoltoryhmä. 6. luokan luokanopettaja ja tuleva 7. luokan luokanvalvoja (tarvittaessa myös erityisopettaja) pitävät oppilaan opiskeluun ja arviointiin liittyvän pedagogisen tiedonsiirtopalaverin.

9. luokalta siirryttäessä jatko-opintoihin:

Opinto-ohjaaja seuraa oppilaiden sijoittumista toiselle asteelle. Ilman koulutuspaikkaa jääneiden oppilaiden yhteistyö jatkuu Akaan kaupungin etsivän nuorisotyön ohjaajan kanssa. Tukea tarvitsevan opiskelijan tiedot perusopetuksesta siirtyvät seuraavaan koulutuspaikkaa, jotta tarvittavat tukitoimet voidaan toteuttaa heti toisen asteen opintojen alkuvaiheessa lähtien. Tiedon siirrosta vastaavat erityisopettaja ja opinto-ohjaaja.