Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot - Akaan kaupunki

Perusopetuslaissa säädetyt tukimuodot

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/432699

Tukiopetus Akaassa

Tukiopetus tulee järjestää suunnitelmallisesti ja koulun yhteisten periaatteiden mukaisesti joko oppilaan koulupäivän aikana tai oppituntien ulkopuolella. Tukiopetuksen tarjoaminen tukitoimena kirjataan oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin ja Wilma- järjestelmän tukitoimiin. Se voi olla yksilöopetusta, samanaikaisopetusta tai pienryhmäopetusta. Sitä voidaan antaa myös ennaltaehkäisevänä tukitoimena. Tukiopetusta voi antaa oppilaan oma tai muu opettaja. Koulun tulee tiedottaa huoltajalle oppilaan tukiopetuksen tarpeesta ja järjestämisestä. Oppilaan oppimisen tukemiseksi opettajien tulee tarjota tukiopetusta mieluummin ennakoiden, mutta kuitenkin heti tuen tarpeen ilmetessä.

Osa-aikainen erityisopetus Akaassa

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy, korjaava opetus sekä oppimisen tukeminen. Oppilaat ohjautuvat osa-aikaiseen erityisopetukseen oppilaan, opettajien, huoltajien aloitteesta tai erilaisten seulontatestien kautta. Osa-aikainen erityisopetus on joko ennaltaehkäisevää tai jo ilmenneitä vaikeuksia kuntouttavaa. Sitä annetaan pienryhmissä, samanaikaisopetuksena tai yksilöopetuksena. Osa-aikaista erityisopetusta voi saada kaikkien tukimuotojen aikana.

Osa-aikainen erityisopetus on koulun sisäistä pedagogista toimintaa ja koulunkäynnin tukea. Erityisopettaja konsultoi opettajia. Luokanopettaja/luokanvalvoja, aineenopettaja sekä erityisopettaja keskustelevat oppilaan osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeesta ja järjestämisestä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tarjoaminen tukitoimena kirjataan oppilaan pedagogisiin asiakirjoihin ja Wilma- järjestelmän tukitoimiin.

Erityisopetus Akaassa

Erityinen tuki järjestetään Akaan kaupungissa ensisijaisesti lähikouluperiaatteen mukaisesti.

Erityistä tukea voidaan antaa koulussa monin eri tavoin:

  • yleisopetuksen luokassa erityisopettajan konsultaation turvin
  • luokassa erityisopettajan kanssa
  • yleisopetuksessa avustajan tukemana ja osittain erityisopetuksessa
  • erityisopetuksen pienryhmässä ja osittain yleisopetuksessa
  • erityisopetuksen pienryhmässä

Erityisen tuen aikana käytettävissä ovat erityisopetuksen lisäksi myös kaikki muut perusopetuksen tukimuodot.