Oppiminen ja koulunkäynnin tuki - Akaan kaupunki

Oppiminen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset linjaukset

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/430065

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaassa opetuksen järjestäjä laatii vuosittain opetuksen tuen järjestämistä koskevan suunnitelman, joka koskee oppimisen ja koulunkäynnin tuen resurssia. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään Akaassa pääsääntöisesti yleisopetuksen luokassa.

Esiluokanopettajat, luokan-, aineen- ja erityisopettajat, koulupsykologi, koulukuraattori ja kouluterveydenhoitaja sekä psykiatrinen sairaanhoitaja tekevät säännöllisesti yhteistyötä. Luokan- ja aineenopettajien havainnot, jotka koskevat oppilaan oppimista ja edistymistä johtavat tukitoimiin. Jatkuva oppimisen arviointi vaikuttaa tuen välittömään saamiseen. Erityisopettajia konsultoidaan asiassa.

Siirryttäessä yleisestä tuesta tehostettuun tukeen: luokanopettaja/luokanvalvoja vastaa lasta opettavien opettajien antamasta pedagogisesta arviosta ja huolehtii yhteistyöstä oppilashuollon ammattihenkilöstön ja kodin kanssa. Arvioon kirjataan oppilaan saama yleinen tuki ja sen riittämättömyys oppilaan tarpeisiin nähden. Rehtori merkitsee oppilastietojärjestelmään tiedon tehostetun tuen aloittamisesta.

Siirryttäessä erityiseen tukeen: perusopetuksen luokilla 1-6 luokanopettaja ja perusopetuksen luokilla 7-9 erityisopettaja vastaavat oppilasta opettavien opettajien antamasta selvityksestä ja huolehtivat yhteistyöstä oppilashuollon ammattihenkilöstön ja kodin kanssa. Selvitykseen kirjataan oppilaan saama tehostettu tuki ja sen riittämättömyys oppilaan tarpeisiin nähden. Rehtori ja erityisopetuksen ohjaavaopettaja antavat yhdessä oman selvityksensä ennen sivistysjohtajan päätöstä. Sivistysjohtaja tekee erityisen tuen päätöksen.

Erityisen tuen päättyessä: perusopetuksen luokilla 1-6 luokanopettaja ja perusopetuksen luokilla 7-9 erityisopettaja vastaavat oppilasta opettavien opettajien antamasta pedagogisesta selvityksestä ja huolehtivat yhteistyöstä oppilashuollon ammattihenkilöstön ja kodin kanssa. Sivistysjohtaja tekee päätöksen erityisen tuen päättymisestä ja merkitsee oppilastietojärjestelmään tiedon tehostetun tuen alkamisesta.

Erityisen tuen tarve tarkistetaan aina 2.- ja 6. vuosiluokan lopussa pedagogisella selvityksellä.

Toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa

Oppilaan siirtymävaihe esiopetukseen on kuvattu Akaan esiopetussuunnitelmassa.

Koko esiopetusvuosi voidaan katsoa nivelvaiheeksi, jonka aikana kartoitetaan ja kehitetään oppilaan oppimisvalmiutta. Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma ja kevättalvella jokainen esioppilas osallistuu kouluvalmiuskartoituksiin. Esioppilaat ovat kiinteä osa perusopetuksen ja koulujen oppilashuoltoa, jolloin tarvittavat tuen muodot saadaan käyttöön jo esiopetusvuoden aikana. Kouluun lähtevien esioppilaiden siirtopalaveri pidetään maalis- huhtikuussa.

Oppilaiden siirtyessä 6.luokalta 7.luokalle järjestetään tiedonsiirtopalaveri, jossa ovat läsnä oppilaan luokanopettaja, sekä lähettävän että vastaanottavan koulun erityisopettajat sekä lähettävän, että vastaanottavan koulun oppilashuoltohenkilöstöä. Seitsemänsien luokkien perusopetusryhmien muodostamisen jälkeen rehtori ja erityisopettaja ja tarvittava oppilashuoltohenkilöstö siirtävät luokanopettajille tiedot. Arviointiedot siirtyvät seitsemänsien luokkien luokanopettajille koululle. Tiedonsiirtoon tulee kiinnittää erityistä huomiota opettajan vaihtuessa.

Siirryttäessä perusopetuksen luokille 7-9 lähettävä luokanopettaja ja erityisopettaja siirtävät tietoa ylempien luokkien koulun rehtorille ja oppilashuoltohenkilöstölle. Mikäli tuleva luokanvalvoja on jo tiedossa, hän osallistuu tiedonsiirtopalaveriin. Mikäli näin ei ole, rehtorin on pidettävä erityistä huolta siitä, että tuleva luokanvalvoja saa tarvittavat tiedot ennen opetuksen alkamista. Tuleva luokanvalvoja puolestaan siirtää tarvittavat tiedot edelleen aineenopettajille. Toiselle asteelle siirryttäessä tiedonsiirrosta vastaavat erityisopettajat ja opinto-ohjaajat. Oppimissuunnitelman ja HOJKS:n tietojen siirtämiseen toiselle asteelle vaaditaan huoltajan yksilöity kirjallinen suostumus.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen seulontasuunnitelma

Oppilasta tulee arvioida monipuolisesti, jotta voidaan suunnitella oikeat tukitoimet. Monipuolinen jatkuva arviointi mahdollistaa välittömän tuen saamisen. Opettajan tulee konsultoida erityisopettajaa. Erityisopettaja voi tarvittaessa tehdä yksilökohtaisia luki- testauksia ja kirjoittaa niistä yhteenvedon.

Akaan kaupungissa käytettävät erityisopetuksen seulat:

(päivitetty 23.5.2023)

 

Esikoulu:

MA:

 • LukiMat

AI:

 • suomen kielen alkukartoitus

 

Nivelvaiheessa esikoulusta 1.luokalle

SUK:

 • Maa- sanasanelu keltainen FinRa s. 39/ vihreä FinRa s. 6, huhtikuussa

MA:

 • Mavalka (matematiikan yksilötestaus) syksyllä esikoulussa matematiikan seuloissa esiin nousseille oppilaille. Matemaattisten taitojen kehityksen seurantana voidaan Mavalka pitää näille oppilaille myös keväällä.

 

2. luokka

SUK:

 • lukunopeus, LukiMat Koira-teksti, huhti-/ toukokuussa, normitus LukiMatin mukaan
 • Allu- luetun ymmärtämisen testi (tietotekstit), maaliskuussa
 • sanelu keltainen FinRa s. 41-42/ vihreä FinRa s. 10, huhtikuussa

MA:

 • Kymppikartoitus 1, huhti-/ toukokuussa

 

Nivelvaiheessa 2. luokalta 3. luokalle

3. luokka

SUK/MA:

 • yksilötestaus tarvittaessa, aikaisempien vuosien seurantaa
 • ei koko ikäluokan seuloja

 

4. luokka

SUK:

 • Allu-luetun ymmärtämisen testi (tietotekstit), maaliskuussa

MA:

 • ei koko ikäluokan seuloja

 

5. luokka

SUK:

 • lukunopeus, LukiMat Kilpikonna-teksti, tammi-/helmikuussa, normitus LukiMatin mukaan
 • Allu-luetun ymmärtämisen teksti (tietotekstit), maaliskuussa
 • sanelu Suurajot Jyväskylässä (tekstisanelu), keltainen FinRa s. 75/ vihreä FinRa s. 24, huhtikuussa

MA:

 • Kymppikartoitus 2, huhti-/toukokuussa

 

6. luokka

SUK:

 • Allu-luetun ymmärtämisen testi (tietotekstit), maaliskuussa

MA:

 • RMAT- peruslaskutaidon testaus, huhti-/toukokuussa

 

Nivelvaiheessa 6. luokalta yläluokille

 • 5. -6. luokan seulatulokset siirretään yläkouluun
 • tiedonsiirtopalaverit

 

7. luokka

 • ei koko ikäluokan seuloja

 

8. luokka

 • ei koko ikäluokan seuloja

 

9. luokka

 • ei koko ikäluokan seuloja
 • luki -lausuntojen kirjoitus tarvittaessa, joita varten voidaan suorittaa yksilötestausta
 • valtakunnalliset kokeet eri oppiaineissa
 • tiedonsiirtopalaverit