Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen - Akaan kaupunki

Opintojen aikaisen arvioinnin toteuttaminen

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/429823

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaan kaupungissa käytettävät arviointikäytänteet Akaassa –taulukko löytyvät tästä osoitteesta: http://www.akaa.fi/kaupunki_ja_hallinto/suunnitelmat-ja-ohjelmat/ http://www.akaa.fi/kaupunki_ja_hallinto/suunnitelmat-ja-ohjelmat/

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävä ja periaatteet:

 • tuntitilanteissa tapahtuva vuorovaikutus ja palautteet ovat jatkuvaa arviointia
 • tärkein arvioinnin muoto on opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuva arviointi
 • oppimistilanteissa annettava arviointi on luonteeltaan ohjaavaa, motivoivaa ja kannustavaa • arviointipalautetta annetaan oppilaalle ja hänen huoltajilleen erilaisilla tiedotteilla esim. Wilman välityksellä ja arviointikeskustelussa
 • arvioinnin tulee olla yksillöllistä, monipuolista ja totuudenmukaista

Itsearviointi ja vertaisarviointi

 • koulut ja opettajat itse päättävät itse- ja vertaisarvioinnin käytännöistä ja ne kirjataan koulun vuosisuunnitelmaan
 • lukuvuoden aikana tulee käyttää vaihtelevia itse- ja vertaisarvioinnin menetelmiä
 • alkuopetusluokilla keskeisiä itsearvioinnin kohteita ovat esim. työskentelyyn ja käyttäytymiseen liittyvät asiat
 • vuosiluokilla 3-9 itse- ja vertaisarvioinnin kohteita voivat olla työskentelyn ja käyttäytymisen lisäksi tavoitteiden saavuttaminen ja työskentely eri oppiaineissa
 • arviointikeskustelu on yksi hyvä keino, jolla oppilaan itsearviointikykyä voidaan kehittää

Opinnoissa eteneminen sekä luokalta siirtäminen ja luokalle jättäminen

Akaassa luokalta eteneminen sekä luokalta siirtäminen sekä luokalle jättäminen tapahtuu perusopetuslain edellyttämällä tavalla.

Nivelvaiheen arviointikäytänteet Akaassa

Esioppilaasta koululaiseksi

 • Akaan kaupungin esiopetus tapahtuu sivistystoimen alaisuudessa kouluilla
 • koko esiopetusvuosi voidaan katsoa nivelvaiheeksi, jonka aikana kartoitetaan ja kehitetään oppilaan kouluvalmiutta, jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen esioppilaan suunnitelma ja kevättalvella LEOPS
 • jokainen esioppilas osallistuu kouluvalmiuskartoituksiin, esioppilaat ovat kiinteä osa perusopetuksen ja koulujen oppilashuoltoa, jolloin tarvittavat tuen muodot saadaan käyttöön jo esiopetusvuoden aikana
 • oppilaan siirtymävaihe esiopetukseen on kuvattu Akaan esiopetussuunnitelmassa

Alkuopetuksesta kolmannelle luokalle

Toisen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi

Oppimisen arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Arviointikeskustelu pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

 • Arviointikeskustelukaavakkeessa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:
 • edistyminen kielellisissä valmiuksissa, erityisesti
 • kysymisen ja kuuntelemisen taidot
 • vuorovaikutustaidot ja taito ilmaista itseään eri keinoin
 • edistyminen työskentelytaidoissa, erityisesti
 • taito työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä
 • edistyminen taidossa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtävistä
 • palautteen antaminen oppilaan opiskelun etenemisessä eri oppiaineissa
 • Lukuvuositodistuksessa ilmaistaan, onko oppilas saavuttanut kunkin oppiaineen tavoitteet hyväksyttävästi.

Kuudennelta luokalta seitsemännelle luokalle

Kuudennen vuosiluokan päätteeksi tehtävä arviointi

Oppimisen arvioinnin pääpaino on työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymisessä sekä opiskelumotivaation tukemisessa.

Arviointikeskustelu pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

 • Arviointikeskustelukaavakkeessa tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:
 • työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittyminen
 • edistyminen oppiaineissa ja laaja-alaisessa osaamisessa
 • Kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistuksessa sanallista arviota tai arvosanaa antaessaan opettaja pohtii oppilaan edistymistä suhteessa opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin ja osaamisen tasoa suhteessa valtakunnallisesti määriteltyihin arviointikriteereihin. Opettajan tulee käyttää näitä kriteerejä antaessaan oppilaalle sanallisen arvion tai numeroarvosanan kuudennen vuosiluokan lukuvuositodistukseen. Oppilas saa hyvää osaamista kuvaavan sanallisen arvion tai arvosanan kahdeksan (8), mikäli hän osoittaa keskimäärin oppiaineen eri kriteerien kuvaamaa osaamista. Tason ylittäminen joidenkin tavoitteiden osalta voi kompensoida tasoa heikomman suoriutumisen joidenkin muiden tavoitteiden osalta.

Valinnaisten aineiden arviointi

 • kuudennen luokan valinnaiset aineet arvioidaan osana ko. oppiaineen opintokokonaisuutta
 • ja 9. luokan valinnaiset taide- ja taitoaineet arvioidaan osana oppiaineen päättöarvosanaa
 • valinnaisista aineista, jotka muodostavat yhtenäisen vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioidaan todistukseen numeroarvosanalla
 • valinnaisaineista, jotka muodostavat pienemmän kuin kahden vuosiviikkotunnin kokonaisuuden, annetaan todistukseen sanallinen arvio hyväksytty/hylätty

 

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arvosanojen määräytyminen Akaassa

10 (erinomainen) – Oppilas on saavuttanut erinomaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän edistää aktiivisesti omalla toiminnallaan hyvää käyttäytymistä.

9 (kiitettävä) – Oppilas on saavuttanut kiitettävästi käyttäytymisen tavoitteet. Oppilaan käytös on lähes aina tavoitteiden mukaista.

8 (hyvä) – Oppilas on saavuttanut hyvin käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen yleensä myönteisesti. Hänen käytökseensä on jouduttu mahdollisesti puuttumaan satunnaisesti.

7 (tyydyttävä)– Oppilas on saavuttanut tyydyttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön ja yhteiseen omaisuuteen vaihtelevasti. Hän häiritsee satunnaisesti opiskelua eikä noudata aina koulun järjestyssääntöjä. Hänen käytökseensä on jouduttu puuttumaan puhuttelemalla ja/tai muilla toimenpiteillä. 

6 (kohtalainen) – Oppilas on saavuttanut kohtalaisesti käyttäytymisen tavoitteet. Hän suhtautuu koulunkäyntiin, kouluyhteisöön tai yhteiseen omaisuuteen kielteisesti. Hän häiritsee usein opiskelua ja rikkoo järjestyssääntöjä. Hänen käytöksensä on epäasiallista ja loukkaavaa. Hänen käytökseensä on puututtu kurinpidollisin keinoin.

5 (välttävä) – Oppilas on saavuttanut välttävästi käyttäytymisen tavoitteet. Hän rikkoo koulun järjestyssääntöjä jatkuvasti ja tietoisesti. Hänen käytöksensä on erittäin epäasiallista ja loukkaavaa. Hänen käytökseensä on puututtu usein kurinpidollisin keinoin. Oppilas tarvitsee valvontaa selviytyäkseen koulutyöstä. 

4 (heikko) – Oppilas ei ole koulun kurinpitokeinoin ojennettavissa ja on vaaraksi kouluyhteisölle. 

Todistukset

Akaan kaupungin todistuspohjat löytyvät opetussuunnitelman liitetiedostoista.

muut tiedottamisen ja arviointipalautteen antamisen muodot ja ajankohdat

Koulut saavat itse päättää arviointikeskustelujen ajankohdasta. Kuitenkin nivelvaiheissa, eli 2. ja 6. luokalla, arviointikeskustelut tulee Akaassa käydä tammi-maaliskuussa.