Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset - Akaan kaupunki

Kieleen ja kulttuuriin liittyvät erityiskysymykset

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/433311

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

  • Työtavat valitaan niin, että ne ottavat huomioon kunkin oppiaineen luonteen ja tavoitteet ja samalla tukevat ja ohjaavat oppilaiden oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja, sosiaalisia taitoja ja osallistumista. Keskeistä on, että valitut menetelmät ja työtavat virittävät halun oppia ja tarjoavat myös mahdollisuuden kullekin ikäkaudelle ominaiseen luovaan toimintaan, elämyksiin ja leikkiin.
  • Kulttuurinen moninaisuus ja erilaiset kielelliset lähtökohdat otetaan huomioon ja edistetään yhteisön kielitietoisuutta. Toimintakulttuurissa erityisen tärkeää on opiskelijoiden myönteistä ja realistista minäkuvaa vahvistava yhteistyö, ongelmien rakentava käsittely sekä huomion suuntaaminen myönteisiin ratkaisuihin. Toiminnan ja ilmapiirin kehittämisellä huolehditaan, että jokainen opiskelija voi kokea kuuluvansa yhteisöön, olevansa siinä tervetullut ja arvostettu ja voivansa toimia sen aktiivisena jäsenenä.
  • Työtä suunniteltaessa otetaan huomioon lapsen kielitaito ja kulttuuritausta sekä toisaalta eri vuosiluokkien tavoitteet sekä oppilaiden yksilölliset kehityserot ja erilaiset oppimistyylit. Ryhmissä toimittaessa harjaannutaan toisten huomioon ottamiseen sekä omien vahvuuksien hyödyntämiseen ja vertaistuen antamiseen. Toiminnan selkeys, rauhallisuus, suunnitelmallisuus ja säännönmukaisuus tukevat elämänhallintataitoja. Samalla tarvitaan opiskelijoiden tarpeet huomioonottavaa joustavuutta ja toiminnan monipuolisuutta.
  • Tärkeä asiakäytännön opetustyössä on jokaisen hyväksyminen sekä jokaisen lapsen tukeminen tasapainoiseksi ja yhteistyökykyiseksi kansalaiseksi. Lisäksi opetuksessa painotetaan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja suomalaiseen kouluun mutta kannustetaan lasta myös oman kulttuurin tuntemukseen.
  • Kaikille perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaille laaditaan oma opinto-ohjelma. Opinto-ohjelma sisältää tiedot lapsen aikaisemmasta kouluhistoriasta sekä suomen kielen taidosta. Opinto-ohjelma sisältää myös oppilaan tavoitteen suomen kielen oppimisen tasosta valmistavan luokan jälkeen. Opinto-ohjelma käydään läpi huoltajien kanssa viimeistään kolmen kuukauden kuluttua valmistavan opetuksen aloittamisesta. Tapaamisissa käytetään tulkkia.

Lisätietoja voi lukea esim. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelmasta, jonka löytää kohdasta opetussuunnitelmaa täydentävät suunnitelmat ja ohjelmat.