Yleinen tuki - Akaan kaupunki

Yleinen tuki

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/430068

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

28.1. Yleinen tuki

PERUSTEET: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/430068

Opetus, ohjaus ja tuen antaminen kuuluvat jokaisen oppilasta opettavan opettajan tehtäviin. Laadukkaan opetuksen lisäksi oppilaan tuen tarpeisiin vastataan yleisellä tuella ja hyödynnetään monipuolisia oppimisen muotoja.

Oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan esimerkiksi opettajien yhteistyöllä, opetusta eriyttämällä, opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla, tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjaajan tuella.

Tuen järjestäminen suunnitellaan yksilöllisesti kullekin oppilaalle. Oppilaan saamat arjen tukitoimet merkitään Wilma- järjestelmään sitä mukaa, kun niitä otetaan käyttöön.

Aloitteen tuen tarpeesta voi tehdä oppilas itse, huoltaja, luokan- tai aineenopettaja, erityisopettaja tai oppilashuollon ammattihenkilö, kuten koulupsykologi tai koulukuraattori.

Päävastuu yleisen tuen toteuttamisesta on oppilasta opettavilla luokan- tai aineenopettajilla, jotka konsultoivat tarvittaessa ensisijaisesti erityisopettajaa ja sen jälkeen oppilashuollon ammattihenkilöitä.

Mikäli oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen eivät toteudu yleisen tuen tukitoimilla, oppilaan tuen tarvetta arvioidaan pedagogisella arviolla. Sen avulla selvitetään oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne sekä toteutuneet tukitoimet. Arvion perusteella suunnitellaan, millaisia tukitoimia oppilaalle tulisi jatkossa järjestää.