Opetussuunnitelman seuranta, arviointi ja kehittäminen - Akaan kaupunki

Opetussuunnitelman seuranta, arviointi ja kehittäminen

PERUSTEET:

Opetuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistua toimintansa ulkopuoliseen arviointiin. Arvioinnin tarkoitus on koulutuksen kehittäminen ja oppimisen edellytysten parantaminen. Paikallisen opetussuunnitelman ja lukuvuosisuunnitelman toteutumisen seuranta, säännöllinen arviointi ja kehittäminen ovat osa tätä tehtävää.

Opetuksen järjestäjän ja koulujen itsearvioinnissa voidaan hyödyntää kansallisten arviointien ja kehittämishankkeiden tuloksia sekä perusopetuksen valtakunnallisia laatukriteereitä. Yhteistyö oppilaiden, huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa edistää avointa ja rakentavaa itsearviointia.

Muutokset opetussuunnitelman perusteissa edellyttävät vastaavien muutosten tekemistä paikalliseen opetussuunnitelmaan ja viemistä käytäntöön. Opetuksen järjestäjä voi tarkistaa opetussuunnitelmaansa ja parantaa sen laatua ja toimivuutta myös paikallisista tarpeista lähtien ja kehittämistyön tuloksia hyödyntäen.

 

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Opetuksen järjestäjä seuraa opetussuunnitelman toteutumista, arvioimista ja kehittämistä tämän opetusuunnitelman seuranta- ja kehittämistyökalun kautta. Opetussuunnitelman seuranta- ja kehittämistyökalu on osa koulujen lukuvuosisuunnitelmaa ja -kertomusta.

Akaan kaupungissa toimii sivistysjohtajan nimeämä opetussuunnitelman pedagoginen ohjausryhmä, joka koostuu opetustoimen viranhaltijoista.

Ohjausryhmä määrittelee kalenterivuoden alussa kouluille seuraavan lukuvuoden tavoitteet opetussuunnitelman seuranta- ja kehittämistyökaluun.

Koulut täydentävät työkaluun koulun omia mahdollisia lisätavoitteita, kirjaavat näille tavoitteille toimenpiteet, vastuuhenkilöt ja mittarit joilla tavoitteen toteutumista mitataan. Tämä suunnitelma liitetään osaksi koulujen lukuvuosisuunnitelmaa, joka täytetään syksyllä lukuvuoden aluksi.

Keväällä koulut arvioivat ensiksi itse valitsemiensa toimenpiteiden toteutusta, saavutettuja tuloksia ja kehittämistarpeita.Tämä arviointiosuus liitetään koulujen lukuvuosikertomukseen. Arvioinnissa hyödynnetään myös vertaisaudiointia kunnan sisällä ja arvioidaan muidenkin koulujen toimenpiteitä ja tuloksia.

Akaan kaupungin opetussuunnitelman pedagoginen ohjausryhmä arvioi kaikkien koulujen kirjaamia toimenpiteitä ja tuloksia ja antaa kouluille tarvittaessa palautetta.

Koulutuslautakunta käsittelee koulujen toimintasuunnitelmat lukuvuoden alussa ja toimintakertomukset lukuvuoden päätteeksi.