Perusopetuksen arvoperusta - Akaan kaupunki

Perusopetuksen arvoperusta

PERUSTEET:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/perusopetus/419550/tekstikappale/426525

KUNTAKOHTAISET TARKENNUKSET:

Akaassa varhaiskasvatuksen ja opetustoimen päämääränä on kasvattaa hyvän itsetunnon omaava, sivistynyt lapsi ja nuori, jolla on elinikäisen oppimisen ja yhteisöllisyyden taidot.

Akaan varhaiskasvatuksen ja opetustoimen strategiaan määrittellyt arvot ovat:

  • Lapsen ja nuoren ainutkertaisuus

Lapset ja nuoret ovat ainutkertaisia yksilöitä, jotka tarvitsevat aikuisen aitoa läsnäoloa ja kohtaamista. Lapset ja nuoret ovat osallisina kasvattavassa ja oppivassa yhteisössä. Vanhemmat ovat kasvatuskumppanuuden myötä osa kasvattavaa yhteisöä.

  • Oikeudenmukaisuus

Kasvatuksessa ja opetuksessa huomioidaan lapsen ja nuoren ikä- ja kehitystaso. Varhaiskasvatuksen ja opetustoimen henkilöstö kohtelee lapsia ja nuoria yhdenvertaisesti ja reilusti. Kasvatus ja opetus on laadukasta ja arviointi on objektiivista ja kannustavaa.

  • Turvallisuus

Yhdessä tekeminen sekä lasten ja nuorten osallistaminen luovat turvallisuuden tunteen. Lapset ja nuoret kasvavat kohtaamaan erilaisuutta ja hyväksymään itsensä yksilönä ja osana oppivaa yhteisöä. Fyysiset kasvatus- ja oppimisympäristöt ovat terveelliset ja turvalliset.

Arvoperustan toteutumista seurataan Akaassa:

  • Akaan kaupungin laatukriteeristön arviointi
  • jatkuva sisäinen ja vertaisauditointi koulujen kesken
  • vuosittain perusopetuksen ulkoinen laatuarviointi (asiakastyytyväisyyskysely) vuosiluokilla kuusi ja yhdeksän
  • kouluilla on käytössä opetussuunnitelman seuranta- ja kehittämistyökalu, joka on osa koulujen lukuvuosisuunnitelmaa ja -kertomusta, siihen kirjataan myös perusopetuksen arvoperustaan liittyvät kuntakohtaiset ja mahdollisesti myös koulukohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet sekä niiden arviointi lukuvuoden päätteeksi

Akaassa toimii sivistysjohtajan nimeämä Opetussuunnitelman pedagoginen ohjausryhmä. Ryhmä koostuu koulujen opettajista ja rehtoreista. Opetussuunnitelman pedagoginen ohjausryhmä mm. laatii kouluille opetussuunnitelman seuranta- ja kehittämistyökaluun kirjattavat kuntakohtaiset tavoitteet ja seuraa niiden toteutumista.